• PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN TỔ HỢP CÁC CHỦNG NẤM KÝ SINH VÀ VI KHUẨN Bacillus thuringiensis ĐỂ KIỂM SOÁT SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY XOÀI

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN TỔ HỢP CÁC CHỦNG NẤM KÝ SINH VÀ VI KHUẨN Bacillus thuringiensis ĐỂ KIỂM SOÁT SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY XOÀI

Xem các bài khác
Số trang của bài
87-92
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN TỔ HỢP CÁC CHỦNG NẤM KÝ SINH VÀ VI KHUẨN Bacillus thuringiensis ĐỂ KIỂM SOÁT SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY XOÀI

Tên tác giả
Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Thế Quyết, Đào Thị Thu Hằng, Trịnh Quốc Bình , Nguyễn Đức Thành , Phạm Thị Kim Lan , Võ Thanh Tòng , Chu Đức Hà, Phạm Thị Lý Thu
Category
Monthly Journal
Title

Isolation and selection of entomopathogenic fungi combined with Bacillus thuringiensis for controlling mango stem borers

Author
Nguyen Thi Hong Minh, Nguyen The Quyet, Dao Thi Thu Hang, Trinh Quoc Binh, Nguyen Duc Thanh, Pham Thi Kim Lan, Vo Thanh Tong, Chu Duc Ha, Pham Thi Ly Thu
Tóm tắt

Sâu đục thân là một trong những đối tượng gây hại nguy hiểm cho việc mở rộng diện tích trồng xoài tại Việt Nam. Nhằm tìm kiếm các biện pháp phòng trừ sâu đục thân hại cây xoài, nghiên cứu đã tập trung tuyển chọn để xác định các chủng vi sinh vật ký sinh, kết quả đã tuyển chọn được 2 chủng nấm ký sinh sâu đục thân. Định danh bằng kỹ thuật phân tử cho thấy 2 chủng nấm ký sinh đã tuyển chọn là Metarhizium anisopliae AS2 và Beauveria bassiana AS1. Đánh giá hoạt tính sinh enzym ngoại bào cho thấy, 2 chủng đều có hoạt tính sinh cellulase và chitinase mạnh. Kết hợp với vi khuẩn diệt sâu đục thân xoài Bacillus thuringiensis BA3 cho thấy tổ hợp 3 chủng vi sinh vật có hiệu quả ký sinh và diệt trừ sâu đục thân cao hơn các chủng đơn lẻ và có ảnh hưởng tốt đến sinh trưởng phát triển của cây xoài. Kết quả của nghiên cứu này đã tạo tiền đề cho việc thử nghiệm thuốc diệt sâu đục thân xoài có nguồn gốc sinh học.

Abstract

Stem borer is one of the most dangerous insects for the expansion of mango growing areas in Vietnam. In order to control mango stem borer, the study focused on selecting and identifying entomopathogenic fungi strains. As a result, two entomopathogenic fungi parasitic in stem borers were successfully isolated. Molecular identification showed that 2 selected parasitic fungi strains were Metarhizium anisopliae AS2 and Beauveria bassiana AS1. These two fungi species exhibited high cellulase and chitinase activities. The combination of these isolated fungi strains with Bacillus thuringiensis BA3 showed higher efficiency in controlling the mango stem borers than that in single strains. This study could provide a scientific basis for further testing of biological control of mango stem borers.

Từ khoá / Keywords

Cây xoài
sâu đục thân xoài
nấm ký sinh
vi khuẩn Bacillus thuringiensis
mango
mango stem borer
parasitic fungi
Bacillus thuringiensis