DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định  số 629/QĐ-KHNN-TTĐT ngày 18 tháng 9 năm 2023
của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Vi
t Nam)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh

1

PGS.TS. Đào Thế Anh

Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tổng biên tập

2

TS. Phạm Bích Hiên

Trưởng ban Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp VN

Phó Tổng biên tập

3

TS. Bùi Quang Đãng

Trưởng ban Ban KH&HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ

Hội Khoa học Đất Việt Nam

Ủy viên

5

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Hội Bảo vệ thực vật Việt Nam

Ủy viên

6

PGS.TS. Trịnh Khắc Quang

Hội Giống cây trồng Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Trần Danh Sửu

Hội Giống cây trồng Việt Nam

Ủy viên

8

PGS.TS. Trần Đăng Khánh

Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

9

TS. Estelle Bienabe

CIRAD, Pháp

Ủy viên

10

TS. Kris Wyckhuys

CIAT, Bỉ

Ủy viên

11

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Thư ký