DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1169/KHNN-TTĐT ngày 25 tháng 11 năm 2019
của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Vi
t Nam)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh

1

PGS.TS. Đào Thế Anh

Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tổng biên tập

2

TS. Trần Danh Sửu

Q. Trưởng ban Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phó Tổng biên tập

3

TS. Bùi Quang Đãng

Trưởng ban Ban KH&HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

4

TS. Estelle Bienabe

CIRAD, Pháp

Ủy viên

5

TS. Kris Wyckhuys

CIAT, Bỉ

Ủy viên

6

TS. Sivapragasam Annamalai

Giám đốc Trung tâm Khoa học Nông nghiệp và Sinh học Quốc tế (CABI),
khu vực Đông Nam Á

Ủy viên

7

PGS.TS. Trần Đăng Khánh

Trưởng BM Kỹ thuật di truyền, Viện Di truyền Nông nghiệp

Ủy viên

8

ThS. Phạm Thị Xuân

Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên, thư ký