DANH SÁCH BAN BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 286/QĐ-KHNN-TTĐT ngày 18 tháng 5 năm 2021
của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Vi
t Nam)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Chức danh

1

PGS.TS. Đào Thế Anh

Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Tổng biên tập

2

TS. Phạm Bích Hiên

Trưởng ban Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Phó Tổng biên tập

3

PGS.TS. Trần Đăng Khánh

Trưởng BM Kỹ thuật di truyền, Viện Di truyền Nông nghiệp

Phó Tổng biên tập

4

TS. Bùi Quang Đãng

Trưởng ban Ban KH&HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

5

TS. Estelle Bienabe

CIRAD, Pháp

Ủy viên

6

TS. Kris Wyckhuys

CIAT, Bỉ

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thế Yên

Phó Trưởng ban Ban KH&HTQT, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Ban Thông tin và Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên, Thư ký