DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 1169/KHNN-TTĐT ngày 25 tháng 11 năm 2019
của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Vi
t Nam)

STT

Họ và tên

Lĩnh vực chuyên môn

Chức danh

1

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Bảo vệ thực vật, môi trường

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đào Thế Anh

Hệ thống nông nghiệp

Phó Chủ tịch

3

TS. Ad Spijker

Chính sách nông nghiệp

Ủy viên

4

PGS. TS. Nguyễn Văn Bộ

Thổ nhưỡng nông hóa

Ủy viên

5

GS.TS. Bùi Chí Bửu

Công nghệ sinh học,
chọn giống lúa

Ủy viên

6

TS. Bùi Quang Đãng

Cây ăn quả

Ủy viên

7

PGS.TS. Đặng Văn Đông

Hoa và cây cảnh

Ủy viên

8

TS. Estelle Bienabe

Kinh tế nông nghiệp

Ủy viên

9

PGS. TS. Phạm Quang Hà

Thổ nhưỡng nông hóa,
môi trường đất

Ủy viên

10

GS.TS. Vũ Mạnh Hải

Cây ăn quả

Ủy viên

11

GS.TS. Phạm Xuân Hội

Sinh học phân tử

Ủy viên

12

PGS.TS. Nguyễn Tấn Hinh

Cây đậu đỗ

Ủy viên

13

TS. Kris Wyckhuys

Sinh thái học; Côn trùng học

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Văn Liêm

Côn trùng, bảo vệ thực vật

Ủy viên

15

PGS.TS. Trịnh Khắc Quang

Khoa học cây trồng, lĩnh vực cây có củ

Ủy viên

16

TS.  Sivapragasam Annamalai

Côn trùng, quản lý cây trồng tổng hợp

Ủy viên

17

TS. Trần Danh Sửu

Công nghệ sinh học, di truyền, chọn giống cây trồng

Ủy viên

18

PGS.TS. Lê Quốc Thanh

Khoa học cây trồng,
cây lương thực

Ủy viên

19

GS.TS. Phạm Văn Toản

Vi sinh vật; phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Ủy viên

20

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Bệnh cây, bảo vệ thực vật

Ủy viên

21

PGS.TS. Nguyễn Văn Viết

Bảo vệ thực vật

Ủy viên

22

TS. Trần Vinh

Di truyền và chọn giống
cây lâm nghiệp

Ủy viên

23

ThS. Phạm Thị Xuân

Khoa học cây trồng

Ủy viên, thư ký