DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định  số 629/QĐ-KHNN-TTĐT ngày 18 tháng 9 năm 2023
của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Vi
t Nam)

STT

Họ và tên

Lĩnh vực chuyên môn

Chức danh

1

GS.TS. Nguyễn Hồng Sơn

Bảo vệ thực vật, Môi trường nông nghiệp

Chủ tịch

2

PGS.TS. Đào Thế Anh

Hệ thống nông nghiệp, Nông học

Phó Chủ tịch

3

TS. Ad Spijker

Chính sách nông nghiệp

Ủy viên

4

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ

Thổ nhưỡng nông hóa, phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Ủy viên

5

GS.TS. Bùi Chí Bửu

Công nghệ gen, Di truyền chọn giống cây lương thực

Ủy viên

6

TS. Bùi Quang Đãng

Cây ăn quả, cây lâu năm

Ủy viên

7

PGS.TS. Đặng Văn Đông

Hoa và cây cảnh

Ủy viên

8

TS. Estelle Bienabe

Kinh tế nông nghiệp

Ủy viên

9

PGS.TS. Phạm Quang Hà

Môi trường nông nghiệp, Khoa học đất

Ủy viên

10

GS.TS. Vũ Mạnh Hải

Cây ăn quả, cây công nghiệp

Ủy viên

11

TS. Phạm Bích Hiên

Sinh học, Vi sinh vật

Ủy viên

12

PGS.TS. Phạm Xuân Hội

Sinh học phân tử, Di truyền và chọn giống cây trồng

Ủy viên

13

PGS.TS. Trần Đăng Khánh

Công nghệ sinh học

Ủy viên

14

TS. Kris Wyckhuys

Sinh thái học, Côn trùng học

Ủy viên

15

TS. Nguyễn Văn Liêm

Côn trùng, Bảo vệ thực vật

Ủy viên

16

PGS.TS. Trịnh Khắc Quang

Cây lương thực, cây thực phẩm

Ủy viên

17

TS.  Sivapragasam Annamalai

Côn trùng, Quản lý cây trồng tổng hợp

Ủy viên

18

TS. Trần Danh Sửu

Tài nguyên thực vật, Di truyền chọn và giống cây trồng

Ủy viên

19

PGS.TS. Lê Quốc Thanh

Khoa học cây trồng

Ủy viên

20

GS.TS. Phạm Văn Toản

Công nghệ sinh học, Chế phẩm sinh học, phân bón

Ủy viên

21

GS.TS. Nguyễn Văn Tuất

Bệnh cây, Quản lý cây trồng tổng hợp

Ủy viên

22

TS. Trần Vinh

Chọn giống cây công nghiệp

Ủy viên

23

TS. Nguyễn Thị Tuyết

Khoa học sinh học ứng dụng

Ủy viên, Thư ký