QUY ĐỊNH

 THỂ LỆ BÀI VIẾT VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÀI BÁO KHOA HỌC GỬI ĐĂNG

TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-KHNN-TT ngày 06 tháng 4 năm 2016
của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam)

 

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam là tạp chí do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam xuất bản, phát hành trên phạm vi cả nước, được Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN: 1859-1558.

Điều 1. Tôn chỉ, mục đích

 1. Tuyên truyền, phổ biến khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;
 2. Công bố các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp;
 3. Là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Điều 2. Thể loại bài đăng trên tạp chí

 1. Các văn bản quản lý chỉ đạo, nghị định, quy định, thông tư hướng dẫn... của Đảng, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp & PTNT và các Bộ, Ngành khác có liên quan về khoa học công nghệ nông nghiệp.
 2. Kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ kinh tế xã hội; trao đổi thông tin kinh nghiệm; tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.
 3. Thông tin về hợp tác quốc tế, thông tin nước ngoài (thông tin hoặc bài dịch tóm tắt) và những nội dung khác có liên quan về khoa học công nghệ nông nghiệp.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với tác giả hoặc nhóm tác giả gửi bản thảo bài báo khoa học cho Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam (sau đây gọi là Tạp chí) nhằm đảm bảo nội dung và hình thức bài báo của Tạp chí phù hợp với tôn chỉ, mục đích đề ra.

 

Chương 2

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Quy cách tạp chí

 1. Kích thước Tạp chí: 20,5 x 29,5 cm; tổng số trang cả bìa: 100 - 110 trang; bìa in 4 màu, ruột in 1 màu; số lượng 300 cuốn/số.
 2. Nội dung trên các trang bìa: Bìa 1: Tên tạp chí (tiếng Việt và tiếng Anh), chỉ số tiêu chuẩn quốc tế ISSN; bìa 2: Danh sách Hội đồng biên tập…

Điều 5. Quy chuẩn định dạng bài gửi đăng

 1. Bài gửi đăng phải đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, định dạng file Word, sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 12 (không quá 7 trang); căn trên, căn dưới 3 cm; lề trái, lề phải 3 cm; khoảng cách giữa các dòng (line spacing) multiple 1,3; khoảng cách giữa các đoạn (paragraph) 6 pt; lùi dòng đầu tiên của đoạn vào một TAB (1,27 cm).
 2. Hình ảnh, hình vẽ, bảng biểu trong bài (nếu có) phải đánh số thứ tự, ghi chú.

Điều 6. Trình tự trình bày

1. Tên bài báo

Tên bài báo được viết hoa, in đậm và căn giữa. Dòng bên dưới tên bài báo ghi họ và tên tác giả, địa chỉ, tên đơn vị công tác (không ghi học vị, học hàm, chức vụ).

2. Tóm tắt

Tóm tắt bài báo, gồm có từ tóm tắt (viết hoa, đậm, căn giữa) và phần nội dung tóm tắt kết quả, viết liền mạch, không xuống dòng (không quá 200 từ). Dòng dưới phần tóm tắc ghi từ khóa (3-7 từ khoá bằng tiếng Việt).

3. Nội dung bài báo

Bao gồm các phần sau:

I. ĐẶT VẤN ĐỀ (in hoa, đậm, tối đa 1/2 trang)

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (in hoa, đậm, viết ngắn gọn). Các mục nhỏ được đánh số thứ tự 2.1. trở đi và in thường, đậm.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (in hoa, đậm). Các mục nhỏ được đánh số từ 3.1. trở đi và in thường, đậm.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ (in hoa, đậm), gồm các mục:

4.1. Kết luận (in thường, đậm).

4.2. Đề nghị (in thường, đậm).

LỜI CẢM ƠN (nếu có, in hoa, đậm)

TÀI LIỆU THAM KHẢO (in hoa, đậm)

(Sắp xếp họ tên tác giả theo vần ABC, tiếng Việt trước, tiếng Anh sau và không quá 20 tài liệu).

4. Tên bài bằng tiếng Anh (in thường, đậm), tên tác giả (không có dấu) và tóm tắt bằng tiếng Anh (Abstract) cùng 3-7 Key words.

Dưới bài viết ghi rõ địa chỉ, số điện thoại, email để liên lạc.

5. Cách trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo (xem Phụ lục kèm theo)

Điều 7. Thể lệ gửi bài

Bài viết sau khi được các đơn vị phê duyệt gửi về Ban Thông tin, VAAS qua thư điện tử và phải tuân thủ theo quy định của Tạp chí.

Điều 8. Điều kiện bài báo được xuất bản trên Tạp chí

 1. Bài viết gửi đăng trên Tạp chí phải là bài chưa được đăng trên các tạp chí hay các hình thức xuất bản chính thức khác.
 2. Tạp chí không chịu trách nhiệm về sự trùng lặp của bài viết được đăng trong Tạp chí với một hay nhiều tạp chí khác. Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin cung cấp cũng như các quy định về bản quyền.
 3. Bài viết được đánh giá thông qua phản biện, thẩm định và chỉ được đăng khi đã được sửa chữa hoàn chỉnh theo góp ý của phản biện và thẩm định. Ban biên tập, Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập là người quyết định cuối cùng về bài được đăng và thời gian đăng.
 4. Bài viết không đạt yêu cầu, không đúng thời hạn thì không được đăng và  không trả lại bản thảo. 

Điều 9. Kinh phí in ấn và lệ phí 

 1. Mỗi đơn vị thuộc VAAS nộp kinh phí xuất bản cho 01 số tạp chí theo Công văn số 1878/KHCN-KH ngày 25/11/2014 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc xuất bản Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam.
 2. Lệ phí phản biện và biên tập, lệ phí đăng bài thực hiện theo Công văn số 1878/KHCN-KH ngày 25/11/2014.
 3. Trong trường hợp bài viết dài quá 7 trang nhưng không thể rút ngắn được, tác giả bài viết phải trả kinh phí từ trang số 8 trở lên theo quy định.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thông tin và Ban biên tập

 1. Xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ, nội dung quy định.
 2. Thu bài, chọn lọc bài, chỉ định chuyên gia phản biện và gửi bài cho phản biện. Gửi phiếu nhận xét của phản biện cho các tác giả. Nhận bài của tác giả đã chỉnh sửa theo ý kiến của chuyên gia phản biện.
 3. Biên tập, sắp xếp thứ tự bài, định dạng, tổ chức in ấn, phát hành.

Điều 11. Trách nhiệm của các đơn vị

Thực hiện theo qui định đã thống nhất tại phiên họp Hội đồng Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ngày 21/5/2010.

Điều 12. Điều khoản thi hành

 1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 2. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điều không hợp lý, Ban Thông tin, Ban Biên tập sẽ tham mưu, xuất để điều chỉnh cho phù hợp./.

 

PHỤ LỤC

 Cách trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo

Cách trích dẫn và danh mục tài liệu tham khảo được thực hiện theo hệ thống trích dẫn Harvard (có điều chỉnh): http://libguides.bournemouth.ac.uk/bu-ref-harvard-journal-article.

5.1. Cách trích dẫn

            Khi trích dẫn tài liệu trong bài viết, nếu bài có 1-2 tác giả thì liệt kê tất cả, từ 3 tác giả trở lên thì viết tác giả thứ nhất ctv., hay et al., (năm) và in nghiêng.

5.2. Cách trình bày danh mục tài liệu tham khảo

            Tài liệu tham khảo được trích dẫn trong bài viết phải liệt kê chi tiết trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại. Từ dòng thứ 2 trở đi phải lùi vào 1 TAB. 

- Tạp chí in

Họ và tên tác giả, năm. Tên bài. Tên tạp chí, quyển (số): Số trang.

            (Tất cả in đứng, riêng tên tạp chí in nghiêng), ví dụ:

Nguyễn Văn Tuất, 2009. Nghiên cứu biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho lúa trên mô hình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) thuộc hệ canh tác lúa - ngô - đậu tương. Tạp chí KH và CN Nông nghiệp Việt Nam, 13(4): 65-70.

Suu, T.D., T.T.T. Hoai, N.T.L. Hoa, H.M.Loan,  D.B. Yen, T. Kummaru and H. Satoh,  2012. Variation on grain quality in Vietnamese rice cultivars collected from Central Vietnam. J. Fac. Agr., Kyushu Univ., 57(2): 365-371.

Uemoto, T., M. Yano, A. Shomura and Y. Nakamura, 2002. Mapping of a gene responsible for the difference in amylopectin structure between japonica-type and indica-type rice varieties. Theor Appl Genet., 104: 1-8.

- Tạp chí online

Caldara, R., Zhou, X. and Miellet, S. 2010. Putting culture under the spotlight reveals universal information use for face recognition. PLOS one [online], 5  (3), e9708.

Pisanua, B., Chapuis, J., Dozièresa, A., Basset, F., Poux, V. and Vourc’h, G., 2013. High prevalence of Borrelia burgdorferi s.l. in the European red squirrel Sciurus vulgaris in France. Ticks and tick-borne diseases [online], In Press. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/ pii/S1877959X13000800 [Accessed 1 July 2015].

- Sách (in và điện tử)

Tác giả, năm. Tên sách. Lần xuất bản hay Edition. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản (tên sách in nghiêng), ví dụ:

Woods, P., 1999. Successful writing for qualitative researchers. London: Routledge.

McMillan, K. and Weyers, J., 2012. The study skills book [online]. 3rd edition. Harlow: Pearson.

- Kỷ yếu, hội nghị khoa học

Tác giả, năm. Tên bài viết. In (trong) Tên kỷ yếu/hội nghị: Chủ biên hay Editor(s). Tên sách. Tên hội nghị, thời gian hội nghị, địa điểm hội nghị. Nhà xuất bản. Nơi xuất bản, trang bài viết (tên kỷ yếu in nghiêng), ví dụ:

Svánchez M.D., 1998. Feed, animal waste and nutrient balances. In Proceedings of the Regional Workshop on Area-Wide Integration of Crop-Livestock Activities, Bangkok, Thailand, 18-20 June 1998. (Eds. Y.W. Ho & Y.K. Chan). FAO/RAP, Thailand. pp. 47-53.

Flintham, J., 2011. Narrative approaches to wellbeing [online]. In: Coles, R., Millman, Z., Collins, J. and Stint, C., eds. Well-being 2011 - the first international conference exploring the multi-dimensions of well-being, Birmingham 18-19 July 2011. Birmingham: Birmingham City University and the Royal Institute of British Architects (RIBA). Available from: http://www.biad.bcu.ac.uk/research/wellbeing 2011 [Accessed 1 July 2015].

Văn bản do cơ quan có thẩm quyền ban hành (Nghị định, chỉ thị, thông tư, quyết định…)

Tên cơ quan, năm. Số hiệu, ngày ban hành và tên văn bản. Nếu văn bản trên mạng:

Tên cơ quan, năm. Số hiệu, ngày ban hành và tên văn bản, ngày truy cập/accessed on. Địa chỉ/Available from URL. Ví dụ:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2000. Quyết định số 3408/QĐ-BNN-QLCL, ngày 20/12/2010 về việc “Phân công tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT”, truy cập ngày 15/12/2014. Địa chỉ: http://law.omard.gov.vn/Trangchu/tabid/40/Type/4/LoaiVanBan/5/LinhVuc/1….

- Luận văn, luận án

Tên tác giả, năm. Tên luận văn/luận án. Bậc tốt nghiệp (cao học/tiến sĩ). Tên trường. Địa danh của trường (tên luận văn/luận án in nghiêng), ví dụ:

Klinkner, M. J., 2009. Toward improved understanding and interaction between forensic science and international criminal law in the context of transitional justice. Thesis (PhD). Bournemouth University.

- Bài viết trên mạng (Webpage)

Tên tác giả, năm. Tên bài viết, ngày truy cập/accessed on. Địa chỉ/Available from URL (tên bài viết in nghiêng), ví dụ:

Min, K., 1998. Wastewater pollution in China, accessed on 18 September 2015. Available from http://darwin.bio.uci.edu/sustain/suscoasts/krismin.html.

- Tên khoa học: Tên khoa học phải được viết đầy đủ trong lần viết đầu tiên trong bài viết, lần tiếp theo có thể viết tắt; in nghiêng; không cần viết kèm tên tác giả.

- Đơn vị đo lường:

+ Chiều dài, diện tích, thể tích: mm, cm, km, mm2, cm2, m3, µL, mL, L,…

+ Khối lượng: g, kg, ng, µg, mg, kg, t, Da, kDa,…

+ Nồng độ: nM, µM, mM, M, %, µg/L, mg/L, g/L,..

+ Đơn vị đo lường: viết tách số một khoảng (space bar) (ví dụ: 5 L, 5 kg, 5 ppm,…) nhưng % thì viết liền (ví dụ: 5%).