Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam là tạp chí do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) xuất bản hàng tháng, phát hành trên phạm vi cả nước, được Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN: 1859-1558. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam là tạp chí hàng đầu trong ngành nông nghiệp Việt Nam; các bài báo đăng trên Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt điểm công trình tối đa là 1.


Tôn chỉ, mục đích
1.Tuyên truyền, phổ biến khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;
2. Công bố các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp;
3. Là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.


Thể loại bài đăng trên tạp chí
1. Các văn bản quản lý chỉ đạo, nghị định, quy định, thông tư hướng dẫn... của Đảng, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp & PTNT và các Bộ, Ngành khác có liên quan về khoa học công nghệ nông nghiệp.
2. Kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ kinh tế xã hội; trao đổi thông tin kinh nghiệm; tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.
3. Thông tin về hợp tác quốc tế, thông tin nước ngoài (thông tin hoặc bài dịch tóm tắt) và những nội dung khác có liên quan về khoa học công nghệ nông nghiệp.