Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam là tạp chí do Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) xuất bản hàng tháng, phát hành trên phạm vi cả nước, được Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số chuẩn quốc tế ISSN: 1859-1558. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam là tạp chí hàng đầu trong ngành nông nghiệp Việt Nam; các bài báo đăng trên Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt điểm công trình tối đa là 1.


Tôn chỉ, mục đích
1.Tuyên truyền, phổ biến khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;
2. Công bố các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp;
3. Là diễn đàn trao đổi thông tin khoa học của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài nước trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.


Đạo đức xuất bản
1. Trách nhiệm của tác giả
Tác giả gửi bản thảo bài viết đến Tạp chí về kết quả nghiên cứu chưa từng được công bố/xuất bản tại bất kỳ ấn phẩm/trang thông tin nào. Tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với nội dung được công bố trong bài báo cũng như các quy định về bản quyền, và hệ quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin từ bài báo đăng trên Tạp chí theo quy định của pháp luật.
Nếu tác giả sử dụng tài liệu hay lời trích dẫn của các nhà khoa học khác, thì tác giả phải trích dẫn, trích nguồn một cách thích hợp hoặc đã xin phép sử dụng tài liệu đó trong nghiên cứu.
Dữ liệu, tài liệu tham khảo và các thông tin khác trong bài nghiên cứu phải được trình bày chính xác và đầy đủ để có thể được nhân rộng nghiên cứu.
Chỉ những cá nhân có đóng góp đáng kể vào nghiên cứu mới có quyền tác giả về bài viết.
Khi tác giả/các tác giả phát hiện có sai sót trong bài viết đã xuất bản thì phải thông báo ngay cho Ban Biên tập Tạp chí để rút bài hoặc sửa chữa những nội dung cụ thể trong bài viết nếu Ban Biên tập nhận thấy cần thiết. Nếu Ban Biên tập và Tạp chí nhận được thông báo từ bên thứ ba về lỗi sai trong ấn phẩm, thì tác giả/các tác giả có trách nhiệm  hợp tác kịp thời cùng với Ban Biên tập, bao gồm việc cung cấp đầy đủ bằng chứng cho Ban Biên tập khi được yêu cầu.
2. Trách nhiệm của phản biện (bình duyệt)
Chuyên gia phản biện làm việc với tư cách độc lập; đánh giá, nhận xét, thẩm định nội dung khoa học của bài báo một cách khách quan, trung thực theo yêu cầu của Tạp chí nhằm hỗ trợ Ban Biên tập Tạp chí đưa ra quyết định trong quá trình biên tập và thông qua nhận xét cụ thể các nghiên cứu, từ đó hỗ trợ tác giả/các tác giả và Tạp chí nâng cao chất lượng bài viết.
Chuyên gia phản biện không được chia sẻ các đánh giá hoặc thông tin về bài viết với bất kỳ ai hay liên hệ trực tiếp với tác giả mà không được sự đồng ý của Ban Biên tập.
3. Trách nhiệm của biên tập viên
- Quyết định xuất bản: Ban Biên tập chịu trách nhiệm duy nhất và độc lập trong việc quyết định bản thảo nào gửi cho Tạp chí sẽ được xuất bản.
- Về quá trình bình duyệt: Người biên tập cần đảm bảo rằng quá trình bình duyệt là công bằng và kịp thời.
- Kiểm tra lỗi đạo văn: một đoạn văn có 100 từ trở lên; hoặc có từ 25% bài viết (trừ tài liệu tham khảo) giống với các nguồn dữ liệu của các tác giả khác hoặc chỉ thay đổi tên đề tài, từ ngữ, số liệu nhưng giữ nguyên cấu trúc và nội dung tương tự các công trình khác khi Biên tập viên kiểm tra băng phần mềm ithenticate thì sẽ bị từ chối đăng trên Tạp chí.


Thể loại bài đăng trên tạp chí
1. Các văn bản quản lý chỉ đạo, nghị định, quy định, thông tư hướng dẫn... của Đảng, Nhà nước, Bộ Nông nghiệp & PTNT và các Bộ, Ngành khác có liên quan về khoa học công nghệ nông nghiệp.
2. Kết quả nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ kinh tế xã hội; trao đổi thông tin kinh nghiệm; tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp.
3. Thông tin về hợp tác quốc tế, thông tin nước ngoài (thông tin hoặc bài dịch tóm tắt) và những nội dung khác có liên quan về khoa học công nghệ nông nghiệp.


Quy trình xuất bản
- Tác giả gửi bài đến hệ thống submit của Tạp chí, Ban Biên tập (BBT) sẽ kiểm duyệt, trình đến Tổng Biên tập thẩm định bài viết có đáp ứng đủ các quy định và chuẩn mực của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam đặt ra.
- Bài báo đạt yêu cầu sẽ được kiểm soát trùng lặp và gửi cho 01 phản biện. Các phản biện sẽ làm việc nghiêm túc để cho ý kiến nhận xét bài báo căn cứ vào nhiều tiêu chí cụ thể để thẩm định bài viết. Tổng thể nội dung phản biện tập trung vào bốn nội dung chính sau: Kết quả nghiên cứu mới; Ý nghĩa khoa học và thực tiễn; Tính trung thực của bài báo (xem xét nội dung chính của bài trước đây đã được công bố trên các ấn phẩm khác không); Tính độc đáo, chất lượng, bố cục, cách trình bày, tài liệu tham khảo và tính cô đọng của bài báo.
- Từ đó, đưa ra kết luận của giai đoạn phản biện có thể là:
+ Bài báo chất lượng tốt: Có thể đăng, không cần chỉnh sửa hay cần bổ sung không gửi lại phản biện;
+ Bài báo cần chỉnh sửa để phản biện xem xét lại lần nữa trước khi ra quyết định đăng/không đăng. Trong trường hợp này, tác giả cần nhanh chóng chỉnh sửa và gửi lại BBT để chuyển phản biện xem xét cho đến khi phản biện đi đến kết luận cuối cùng;
+ Bài báo không đảm bảo chất lượng để đăng tải trên Tạp chí: Không đăng.
- Sau khi nhận được ý kiến đánh giá của phản biện, biên tập viên phản hồi tới các tác giả chỉnh sửa theo ý kiến phản biện (Nếu phản biện yêu cầu đọc lại lần 2 hoặc có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi phản biện đồng ý công bố hoặc không đồng ý). Các tác giả hoàn chỉnh bài báo sau các lần thẩm định. Bài viết được chấp nhận đăng sẽ được hiệu đính lần cuối.
- Ban biên tập phân công các Biên tập viên tiến hành biên tập các bài báo đã được phản biện chấp nhận và lập danh sách bài báo dự kiến đăng trình Tổng biên tập.
- Tổng biên tập duyệt đăng bài báo đã được hoàn thiện trên cơ sở đề xuất của Ban biên tập. Thời gian để thực hiện các công việc này từ 5-10 ngày.
- Thư ký tiếp nhận bản thảo và thực hiện bước chế bản. Sau khi ra bông 1, Thư ký chuyển Biên tập viên và Phó Tổng biên tập phụ trách nội dung đọc lại. Thư ký tiếp tục sửa bông 1 và ra bông 2 trình Tổng biên tập duyệt lại, sau đó sẽ ký chuyển nhà in.
- Ban trị sự tổng hợp theo dõi tiến độ in ấn, phát hành, nộp lưu chiểu theo quy định và phát hành Tạp chí.