• XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT DI TRUYỀN GIỮA CAM SÀNH BỐ HẠ VÀ CÁC GIỐNG CAM QUÝT KHÁC KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM

XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT DI TRUYỀN GIỮA CAM SÀNH BỐ HẠ VÀ CÁC GIỐNG CAM QUÝT KHÁC KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
11-16
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT DI TRUYỀN GIỮA CAM SÀNH BỐ HẠ VÀ CÁC GIỐNG CAM QUÝT KHÁC KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM

Tên tác giả
Nguyễn Tiến Dũng, Tống Hoàng Huyên, Nguyễn Văn Duy, Lã Văn Hiền , Bùi Tri Thức, KhoàngLù Phạ, Bùi Quang Đãng, Ngô Xuân Bình
Category
Monthly Journal
Title

Identification of genetic dissimilarity between ”Bo Ha” orange variety and other citrus varieties in Northern Vietnam

Author
Nguyen Tien Dung, Tong Hoang Huyen, Nguyen Văn Duy, La Van Hien, Bui Tri Thuc, Khoang Lu Pha, Bui Quang Dang, Ngo Xuan Binh
Tóm tắt

Mười chỉ thị RAPD và 3 chỉ thị ISSR được sử dụng để phân tích đa dạng di truyền của 32 mẫu giống cam quýt thu thập ở khu vực miền Bắc Việt Nam, trong đó có 04 mẫu cam sành Bố Hạ. Kết quả phân tích cho thấy, các mẫu giống cam quýt có sự đa hình cao về mặt di truyền và được chia thành 2 nhóm chính, nhóm I và II, trong đó nhóm II gồm 4 nhóm phụ IA1, 1A2, 1B1 và 1 B2. Cam sành Bố Hạ thuộc nhóm phụ phát sinh riêng biệt so với cam sành Hàm Yên, cam sành Hà Giang. Hệ số khác biệt di truyền giữa nhóm phụ phát sinh cam sành Bố Hạ và nhóm phụ phát sinh cam sành Hàm Yên, cam sành Hà Giang là 0,25 (hệ số tương đồng di truyền là 0,75). Kết quả nghiên cứu cho thấy, giống cam sành Bố Hạ có nguồn gốc phát sinh và đặc điểm di truyền khác biệt so với giống cam Hàm Yên và cam sành Hà Giang và các giống cam quýt khác, là cơ sở khoa học phục vụ tái cơ cấu cây trồng và phát triển giống cam sành Bố Hạ khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

Abstract

Ten RAPD and 3 ISSR markers were used to analyze the genetic diversity of 32 citrus accessions collected in Northern Vietnam, including 04 accessions of Bo Ha king mandarin. The analysis results showed that the citrus cultivars with high genetic polymorphism and were divided into 2 main groups: group I and II, in which group II consisted of 4 subgroups IA1, 1A2, 1B1 and 1B2. Bo Ha king mandarin belongs to a subgroup that arises separately from Ham Yen and Bo Ha king mandarin. Genetic dissimilarity coefficient between the subgroup of Bo Ha king mandarin and the subgroups of Ham Yen and Bo Ha king mandarin is 0.25 (genetic similarity coefficient is 0.75). The study results showed that Bo Ha king mandarin variety has a phylogenetic origin and different genetic characteristics compared to Ham Yen king mandarin and Bo Ha king mandarin and other citrus cultivar, which is a scientific basis for crop restructuring and development of Bo Ha king mandarin cultivar in Northern mountainous region of Vietnam.

Từ khoá / Keywords

Cam sành Bố Hạ
RAPD
ISSR
đa dạng di truyền
Bo Ha king mandarin variety
RAPD
ISSR
genetic diversity