• XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP ĐỐI VỚI DINH DƯỠNG N, P, K CHO CÂY QUÝT ĐƯỜNG

XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP ĐỐI VỚI DINH DƯỠNG N, P, K CHO CÂY QUÝT ĐƯỜNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
61-66
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP ĐỐI VỚI DINH DƯỠNG N, P, K CHO CÂY QUÝT ĐƯỜNG

Tên tác giả
Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Tuấn Anh , Trần Minh Mẫn, Lý Ngọc Thanh Xuân
Category
Monthly Journal
Title

Norms establishment of diagnosis and recommendation integrated system of N, P, K nutrition in mandarin

Author
Nguyen Quoc Khuong, Nguyen Tuan Anh, Tran Minh Man, Ly Ngoc Thanh Xuan
Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là xây dựng hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp để đánh giá tình trạng dinh dưỡng N, P và K trong lá cho cây quýt đường. Nghiên cứu được thực hiện từ 34 vườn trồng quýt đường tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Mỗi vườn chọn 10 cây quýt đường khỏe mạnh, mỗi cây thu 10 lá ở cành cấp 2 của cây không mang trái. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất quýt đường trung bình của nhóm năng suất cao cao hơn nhóm năng suất thấp, đạt tương ứng 75,6 và 63,7 kg cây-1. Bên cạnh đó, nhóm năng suất cao có hàm lượng dưỡng chất N, P và K cũng cao hơn so với nhóm năng suất thấp. Dựa vào hàm lượng N, P và K trong lá quýt đường đã xây dựng bộ DRIS chuẩn để chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng N, P và K cho cây quýt đường. Đồng thời, hai cặp tỷ lệ N/P và N/K đã được chọn như tiêu chuẩn DRIS có trung bình hàm lượng, hệ số biến thiên và phương sai của nhóm năng suất cao lần lượt là 17,4; 39,6%; 47,5 và 3,25; 25,4%; 0,68.

Abstract

The objective of this study was to establish the diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) norms to evaluate the nutrient status of N, P and K for mandarin. Samples of disease-free leaves were collected from 34 mandarin fields in Lai Vung district, Dong Thap province. 10 fruitless trees were selected from each field and 10 healthy leaves from secondary branches were collected from each tree. The results showed that the average yield of the high yielding group was higher than that of the low yield group, with values of 75.6 and 63.7 kg tree-1, respectively. Moreover, the high yielding group was higher than in the low yielding group in the contents of N, P and K in leaves. Besides, the high yielding group had higher levels of nutrients N, P and K than the low yielding group. A DRIS norm was established based on the content of nutrients to diagnose the nutrient status of N, P and K. At the same time, two pairs of N/P and N/K ratios were selected as DRIS standards with the average content, coefficient of variation and variance of the high yield group as 17.4; 39.6%; 47.5 and 3.25; 25.4%; 0.68, respectively.

Từ khoá / Keywords

Cây quýt đường
dưỡng chất N
P
K
hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp
Mandarin
N
P
K nutrients
diagnosis and recommendation integrated system