• XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ HẠN CHẾ DINH DƯỠNG TRONG CANH TÁC DỨA VỤ GỐC TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH HẬU GIANG

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ HẠN CHẾ DINH DƯỠNG TRONG CANH TÁC DỨA VỤ GỐC TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH HẬU GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
66-72
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ HẠN CHẾ DINH DƯỠNG TRONG CANH TÁC DỨA VỤ GỐC TRÊN ĐẤT PHÈN TỈNH HẬU GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Ngọc Hữu
Category
Monthly Journal
Title

Determination of nutritional limiting factors in ratoon pineapple cultivation on acid sulfate soil in Hau Giang province

Author
Nguyen Quoc Khuong, Nguyen Tuan Anh, Tran Ngoc Huu
Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định đặc tính hóa học của đất phèn trồng dứa tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Mười lăm mẫu đất được thu từ 15 vườn dứa vụ gốc thứ nhất ở tầng 0 - 20 cm. Kết quả phân tích cho thấy, đất phèn canh tác dứa vụ gốc tại xã Hỏa Tiến được đánh giá ở ngưỡng rất chua. Hàm lượng đạm tổng số được ghi nhận ở mức trung bình đến giàu đạm, với hàm lượng trung bình là 0,21%. Ngoài ra, hàm lượng lân tổng số và hàm lượng lân dễ tiêu được đánh giá ở mức trung bình và cao, theo thứ tự. Mặt khác, hàm lượng lân nhôm, lân sắt và lân canxi đạt giá trị trung bình lần lượt là 46,1; 398,5 và 220,8 mg kg-1. Hơn nữa, hàm lượng độc chất nhôm đạt cao nhất là 1,23 meq Al3+ 100 g-1 và sắt 28,6 mg Fe2+ kg-1. Hàm lượng chất hữu cơ được ghi nhận ở mức giàu hữu cơ, với 6,21% C. Khả năng trao đổi cation được đánh giá ở ngưỡng thấp, với giá trị trung bình là 8,07 meq 100 g-1. pH thấp được xem là yếu tố trở ngại chính ảnh hưởng đến độ hữu dụng của dinh dưỡng trên đất canh tác dứa.

Abstract

The objective of this study was to determine the chemical property of acid sulfate soil for pineapple cultivation in Hoa Tien commune, Vi Thanh city, Hau Giang province. Fifteen (15) soil samples were collected from 15 pineapple fields at the depth of 0 - 20 cm. Results showed that the soil for pineapple cultivation in Hoa Tien commune was very acidic. Total protein content was recorded as moderate to high with an average content of 0.21%. In addition, total phosphorus and available phosphorus content were determined to be medium and high, respectively. On the other hand, concentration of insoluble phosphorus fractions including P-Al, P-Fe and P-Ca reached 93.7; 548.6 and 503.3 mg kg-1, respectively. The highest exchangeable aluminum and ferrous concentrations were 1.23 meq Al3+ 100 g-1 and ferrous 28.6 mg Fe2+ kg-1. The organic matter content was recorded at a high level, with 6.21%C. Besides, the cation exchangeable capacity was assessed at low level, with the mean value of 8.07 meq 100g-1. Low pH is considered a main constraint affecting availability of nutrients in acid sulfate soil cultivating pineapple.

Từ khoá / Keywords

Cây dứa vụ gốc
đặc tính hóa học đất phèn
yếu tố hạn chế dinh dưỡng
tỉnh Hậu Giang
Ratoon pineapple
chemical property of acid sulfate soil
nutritional limiting factors