• TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG SINH ENZYME β - GALACTOSIDASE CHỊU AXIT (pH 2 - 3)

TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG SINH ENZYME β - GALACTOSIDASE CHỊU AXIT (pH 2 - 3)

Xem các bài khác
Số trang của bài
79-83
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN LACTIC CÓ KHẢ NĂNG SINH ENZYME β - GALACTOSIDASE CHỊU AXIT (pH 2 - 3)

Tên tác giả
Nguyễn Hoàng Anh, Hồ Tuấn Anh
Category
Monthly Journal
Title

Selection of lactic acid bacteria producing acidic tolerant enzyme β-galactosidase (pH 2 - 3)

Author
Nguyen Hoang Anh, Ho Tuan Anh
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, 82/265 chủng vi khuẩn lactic được xác định là sinh enzyme β -galactosidase bằng phương pháp nuôi cấy trên môi trường thạch có bổ sung X-gal. Trong đó, chủng RGH7.1, RGH6.1, RGH8.8 sinh enzyme β-galactosidase ngoại bào có hoạt độ cao nhất tương ứng là 685,95 U/L, 498,92 U/L và 492,23 U/L. β-galactosidase của ba chủng này đều có hoạt độ cao ở pH 2 và 3 với hoạt độ tương đối tương ứng dao động từ 74,32 - 83,16%, 86,49 - 93,24%. Hoạt độ của β-galactosidase của ba chủng này còn trên 50% sau 4 giờ ủ ở pH 2 và 3, trong đó chủng RGH 7.1 có độ bền với pH 2 và pH 3 tốt nhất, hoạt độ còn lại sau 4 giờ ủ tương ứng là 50,01% và 65,14%. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng enzyme β-galactosidase ngoại bào từ chủng RGH 7.1 có tiềm năng lớn ứng dụng trong công nghiệp chế biến sữa không lactose, cũng như viên nang uống chứa enzyme β-galactosidase bền ở pH 2 và 3 cho người không dung nạp lactose

Abstract

In this study, 82/265 strains of lactic acid bacteria were determined to produce β-galactosidase by using agar plate supplemented with X-gal. Of which, strains RGH7.1, RGH6.1, RGH8.8 produced extracellular β-galactosidase with the highest enzyme activity, 685.95 U/L, 498.92 U/L and 492.23 U/L, respectively. β-galactosidase of these three strains had high activity at pH 2 and 3 with their relative activity was from 74.32 - 83.16%, 86.49 - 93.24%. In addition, residual enzyme activity was still remained over 50% after 4 hours of incubation at pH 2 and 3. Among them, β-galactosidase from strain RGH7.1 was the best in terms of stability at pH 2 and 3 after 4 hours of incubation; residual enzyme activity was remained 50.01% and 65.14%, respectively. Results of this research indicated that extracellular β-galactosidase of strain RGH7.1 was promising one which could be applied in free lactose milk production and capsules containing of β-galactosidase with stability at with pH 2 and 3 for intolerant lactose people.

Từ khoá / Keywords

vi khuẩn lactic
β-galactosidase
bền pH
Lactic acid bacteria
β-galactosidase
pH stability