• SÀNG LỌC CHỈ THỊ PHÂN TỬ LIÊN KẾT GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG DỰA VÀO CHỈ THỊ PHÂN TỬ (MAS) TẠI VIỆT NAM

SÀNG LỌC CHỈ THỊ PHÂN TỬ LIÊN KẾT GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG DỰA VÀO CHỈ THỊ PHÂN TỬ (MAS) TẠI VIỆT NAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-7
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SÀNG LỌC CHỈ THỊ PHÂN TỬ LIÊN KẾT GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN PHỤC VỤ CHỌN GIỐNG DỰA VÀO CHỈ THỊ PHÂN TỬ (MAS) TẠI VIỆT NAM

Tên tác giả
Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Thị Thanh Thủy
Category
Monthly Journal
Title

Screening of molecular markers linked to blast disease resistance genes for marker assisted selection (MAS) in Vietnam

Author
Nguyen Thi Nhai, Nguyen Thi Thanh Thuy
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, các chỉ thị phân tử được công bố liên kết với gen kháng bệnh đạo ôn trên nhiễm sắc thể số 11 đã được thu thập từ cơ sở dữ liệu Gramene, các bản đồ liên kết và các công trình quốc tế đã công bố trên thế giới. Những chỉ thị này được sàng lọc nhằm tìm kiếm các chỉ thị cho đa hình giữa hai giống lúa phổ biến tại Việt Nam (BC15 và Bắc Thơm 7) với 6 dòng NIL IRBL1-CL, IRBL7-M, IRBLk-Ku; IRBLkh-K3; IRBLkm-Ts; IRBLkp-K60 mang đơn gen kháng bệnh đạo ôn Pi1, Pi7(t), Pik, Pik-h, Pik-m và Pik-p do IRRI cung cấp. Kết quả nghiên cứu đã xác định được ba chỉ thị RM1233, RM224 và RM7654B cho đa hình liên kết với gen kháng bệnh và có thể sử dụng cho việc chọn lọc các giống kháng bệnh nhờ chỉ thị phân tử (MAS).

Abstract

In this study, molecular markers linked to blast disease resistance genes on chromosome 11 were collected from Gramene databases, linked maps and other publications. These markers were used for polymorphism screening between two popular rice varieties in Vietnam (BC15 and BT7) and six NIL of rice as IRBL1-CL, IRBL7-M, IRBLk-Ku; IRBLkh-K3; IRBLkm-Ts; IRBLkp-K60 carrying blast resistance genes Pi1, Pi7(t), Pik, Pik-h, Pik-m, Pik-p located on chromosome 11. The results indicated that three SSR markers RM1233, RM224 and RM7654B showed polymorphism and could be used for selection of resistance rice varieties to blast disease based on marker assisted selection (MAS).

Từ khoá / Keywords

lúa
bệnh đạo ôn
chỉ thị phân tử
gen kháng
nhiễm sắc thể số 11
rice
blast disease
molecular marker
resistance genes
chromosome 11