SÀNG LỌC BỘ GIỐNG LÚA MÙA CHỊU MẶN GIAI ĐOẠN MẠ VÀ TRỖ HOA

Xem các bài khác
Số trang của bài
13-19
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

SÀNG LỌC BỘ GIỐNG LÚA MÙA CHỊU MẶN GIAI ĐOẠN MẠ VÀ TRỖ HOA

Tên tác giả
Nguyễn Trọng Phước , Trần Bảo Toàn , Bùi Chí Bửu , Nguyễn Thị Lang
Category
Monthly Journal
Title

Screening Summer rice collection for salt tolerance at the seedling and flowering stage

Author
Nguyen Trong Phuoc, Tran Bao Toan, Bui Chi Buu, Nguyen Thi Lang
Tóm tắt

Sàng lọc 101 giống lúa Mùa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) để đánh giá mức độ phản ứng chống chịu mặn với hai nồng độ muối: EC = 6dS/m và 12dS/m. Kết quả cho thấy các giống nghiên cứu được chia thành 3 nhóm khác nhau: Nhóm các giống chịu mặn, giống hơi nhiễm và giống nhiễm. Quan sát quá trình sinh trưởng của các giống cho thấy: Nồng độ muối càng cao thì số ngày sống sót càng thấp, điều này cho thấy điều kiện mặn ảnh hưởng rất lớn đến sự sống sót, sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Các giống kháng mặn được đề xuất bao gồm: Pokkali, Một Bụi Lùn, Một Bụi, Tép Hành, Nàng Gước Đỏ. Các giống này cũng được kiểm tra với chỉ thị phân tử RM223 và RM3252-S1-1 và đều ghi nhận có sự liên kết giữa kiểu hình và kiểu gen. Các giống kháng mặn trên có thể đưa thử nghiệm trên vùng đất nhiễm mặn giới hạn nồng độ mặn từ 2-4‰.

Abstract

101 local rice varieties were used for evaluation of salt tolerance in two different salt concentrations as EC=6 dS/m, 12 dS/m. The result showed that the studied rice varieties were devided into 3 distinct groups: group of saline tolerant varieties, slightly susceptible varieties and subceptible varieties. The observation of rice growth showed that the higher the salt concentration, the lower the number of survial days was, this result suggested that the saline conditions affect greatly on the survival, growth and development of rice. The varieties were proposed including Pokkali, Mot Bui Lun, Mot Bui, Tep Hanh, Nang Guoc Đo, ... these varieties were also tested by molecular markers RM223 and RM3252-S1-1 and were recorded the linkage between genotype and phenotype. The studied salt tolerent varieties can be tested in salinity areas within salinity concentration of 2-4 ‰.

Từ khoá / Keywords

giai đoạn mạ
trỗ hoa
nhiễm
Chịu mặn
seedling stage
flowering
susceptible
salt tolerance