• PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
24-33
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA XÂM NHẬP MẶN VÀ KHÍ HẬU ĐẾN NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Võ Thị Ánh Nguyệt và Sơn Thị Quế Trân
Category
Monthly Journal
Title

Impacts of saltwater intrusion on crop yield in the Mekong River Delta

Author
Vo Thi Anh Nguyet and Son Thi Que Tran
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định tác động của xâm nhập mặn đến năng suất cây trồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng với số liệu thu thập được từ Niên giám thống kê trong giai đoạn 2010 - 2019 bao gồm dữ liệu về năng suất và diện tích cây lúa, ngô, khoai lang; độ mặn, mực nước sông, nhiệt độ trung bình, lượng mưa, tổng số giờ nắng. Mô hình hồi quy bội với phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS, phương pháp tác động ngẫu nhiên (REM), phương pháp tác động cố định (FEM) và phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) được sử dụng nhằm chọn ra mô hình phù hợp nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy nồng độ xâm nhập mặn có tác động tiêu cực đến năng suất cây trồng, khi độ mặn tăng 1 g/lít sẽ làm giảm năng suất lúa và năng suất khoai lang với hệ số lần lượt là 0,197 tạ/ha và 2,809 tạ/ha. Ngoài ra, năng suất cả ba loại cây trồng chủ lực trong khu vực bao gồm lúa, ngô và khoai lang đều phụ thuộc vào mực nước sông thấp nhất hay tình trạng thiếu nước trầm trọng vào mùa khô làm suy giảm năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, việc mở rộng diện tích canh tác cũng có tác động tích cực đến việc cải thiện năng suất lúa và khoai lang của vùng.

Abstract

The study aimed to determine the effect of saline intrusion on crop yield in the Mekong River Delta. The study used panel data collected from the Statistical Yearbook for the period 2010 – 2019 including data on yield and area of rice, maize, sweet potato; salinity, river water level, average temperature, precipitation and total hours of sunshine. Multiple regression models with OLS least squares method, random effects method (REM), fixed effects method (FEM) and feasible generalized least squares method (FGLS) were used to choose the most suitable model. Research results showed that salinity has a negative impact on crop yield, when salinity increases by 1 gram/liter, it will reduce  rice yield and sweet potato yield by 0.197 quintal/ha and 2.809 quintals/ha, respectively. In addition, the yield of all three major crops in the region, including rice, maize and sweet potato, depends on the lowest river water levels or severe water shortages in the dry season that reduce crop yields. Moreover, the expansion of cultivated areas also has a positive impact on improvement of rice yield and sweet potato in the region.

Từ khoá / Keywords

Năng suất cây trồng
khí hậu
xâm nhập mặn
Đồng bằng sông Cửu Long
crop yield
climate
salinity intrusion
Mekong River Delta