• NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG PHÒNG TRỪ CỎ LỒNG VỰC CẠN VÀ CỎ LỒNG VỰC NƯỚC BẰNG CHẤT ĐỐI KHÁNG CHỨA TRONG DỊCH CHIẾT LÁ CÂY SAO NHÁI CAM

NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG PHÒNG TRỪ CỎ LỒNG VỰC CẠN VÀ CỎ LỒNG VỰC NƯỚC BẰNG CHẤT ĐỐI KHÁNG CHỨA TRONG DỊCH CHIẾT LÁ CÂY SAO NHÁI CAM

Xem các bài khác
Số trang của bài
77-84
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG PHÒNG TRỪ CỎ LỒNG VỰC CẠN VÀ CỎ LỒNG VỰC NƯỚC BẰNG CHẤT ĐỐI KHÁNG CHỨA TRONG DỊCH CHIẾT LÁ CÂY SAO NHÁI CAM

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thùy Trang, Triệu Xuân Thương, Hồ Lệ Thi
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords