• NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH XEN CANH CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY NGÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH XEN CANH CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY NGÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Xem các bài khác
Số trang của bài
104-110
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH LÝ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH XEN CANH CÂY ĐẬU TƯƠNG VÀ CÂY NGÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

Tên tác giả
Phan Thị Thu Hiền
Category
Monthly Journal
Title

Study on physiological properties and economic efficiency of soybean and maize intercropping models in Vinh Phuc province

Author
Phan Thi Thu Hien
Tóm tắt

Cây ngô (Zea mays L.) và cây đậu tương (Glycine max L. Merr) là hai loài cây có ý nghĩa trong sự phát triển của ngành chăn nuôi và nhiều ngành công nghiệp. Ngô được bố trí trồng xen canh với đậu tương ở thời điểm ngô trỗ cờ sau một tuần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trồng xen canh ngô và đậu tương đem lại hiệu quả cao về một số đặc tính sinh lý cũng như tăng năng suất cây trồng. Độ ẩm đất ở thí nghiệm trồng xen cao hơn so với đất trồng ngô thuần. Độ chua của đất cũng ổn định hơn và có xu hướng tăng lên gần trung tính so với công thức đối chứng. Hàm lượng các bon hữu cơ trong đất trồng xen đậu tương và ngô có sự cải thiện rõ rệt (tăng 2,18%) sau 3 vụ thí nghiệm. Hàm lượng N tổng số cũng tăng thêm từ 0,043% so với trồng ngô thuần. Năng suất thân lá ngô tăng thêm 15,6 tạ/ha so với công thức đối chứng, năng suất ngô thực thu tăng thêm 16 tạ/ha. Đậu tương trồng xen còn cung cấp thêm 13,8 tạ sinh khối/ha cho đất. Cây đậu tương cũng sinh trưởng, phát triển mạnh, ít nhiễm sâu bệnh hại, năng suất đạt từ 18,6 đến 22,8 tạ/ha qua các vụ. Lãi thuần của ngô trồng xen đạt 18,45 triệu đồng/ha/năm, của đậu tương trồng xen đạt 11,24 triệu đồng/ha/năm đều tăng lên đáng kể so với trồng ngô thuần và trồng đậu tương thuần.

Abstract

Maize (Zea mays L.) and soybean (Glycine max L. Merr) are two important crops in the development of livestock and many industries. Maize is arranged to be intercropped with soybean at the time the corn has raised its flag after a week. The results showed that, intercropping corn and soybean brings high efficiency in some characteristics as well as increasing crop yield. Soil moisture in the intercropping experiment was higher than in maize monocrop soil. Soil acidity was also more stable and tended to increase near neutral compared with the control treatment. The organic carbon content in the soil intercropping between soybean and corn had a clear improvement (increased 2.18%) after 3 experimental crops. Total N content also increased from 0.043% compared to maize monocropping. The yield of corn stalks increased by 15.6 quintals/ha compared with the control formula, the actual yield of maize reached 16 quintals/ha. The intercropped soybean also added 13.8 quintals of biomass/ha to the soil. The soybean also grew and developed well, less infected with pests and diseases, yield reached 18.6 to 22.8 quintals/ha. The net profit of intercropped maize reached VND 18.45 million/ha/year, while the profit of intercropped soybean reached VND 11.24 million/ha/year, both increased significantly compared to maize and soybean monocrops.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
Cây đậu tương
xen canh
tỉnh Vĩnh Phúc
maize
Soybean
intercropping
Vinh Phuc province