NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ NIÊN (Onychostoma gerlachi) Ở TỈNH KON TUM

Xem các bài khác
Số trang của bài
127-132
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ NIÊN (Onychostoma gerlachi) Ở TỈNH KON TUM

Tên tác giả
Dương Nhựt Long, Dương Thúy Yên, Nguyễn Hoàng Thanh
Category
Monthly Journal
Title

Study on induced spawning techniques of Onychostoma gerlachi in Kon Tum province

Author
Duong Nhut Long, Duong Thuy Yen, Nguyen Hoang Thanh
Tóm tắt

Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá niên (Onychostoma gerlachi) ở tỉnh Kon Tum được thực hiện từ tháng từ 8/2019 đến 9/2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cá niên phản ứng tốt với chất kích thích sinh sản LHRHa + Domperidone (DOM) với liều lượng 100 µg + 10 mg Dom/kg cá cái. Sau 6 giờ 37 phút đến 9 giờ 42 phút ở nhiệt độ 18,4 ± 0,3o C, cá cái rụng trứng hoàn toàn với tỉ lệ cá tham gia sinh sản đạt 76,8 ± 2,6%, tỉ lệ thụ tinh 82,6 ± 3,4%, tỉ lệ nở 77,1 ± 3,6% và sức sinh sản thực tế trung bình là 50.312 ± 18.392 trứng/kg cá cái. Thời gian phát triển phôi cá niên từ 56 giờ 45 phút - 60 giờ 20 phút. Ở liều lượng 40 - 80 µg LHRHa + 4 - 8 mg Dom/kg không gây rụng trứng cá niên. Thí nghiệm sử dụng kích dục tố HCG với liều lượng từ 1.500 - 3.000 IU/kg cá cái, cá niên không rụng trứng sau 36 giờ tiêm. Kết quả nghiên cứu trên cho thấy, sử dụng kết hợp giữa kích dục tố LHRHa và Dom với liều lượng phù hợp có thể chủ động sản xuất giống cá niên.

Abstract

The study on hatchery reproduction of Onychostoma gerlachi in Kon Tum province was carried out from August 2019 to April 2020. The results of the study showed that the Onychostoma gerlachi responded well to the reproductive stimulant LHRHa + Domperidone (DOM) at a dose of 100 µg + 10 mg Dom/kg female. After 6 hours 37 minutes to 9 hours 42 minutes at a temperature of 18.4 ± 0.3o C, female fish ovulated completely with spawning rate of 76.8 ± 2.6%, and the fertilization rate of 82.6 ± 3.4%, and the hatching rate of 77.1 ± 3.6% and the fecundity of female fish reached 50,312 ± 18,392 eggs/kg. The time for fish embryo development was from 56 hours 45 minutes - 60 hours 20 minutes. Lower dosage of LHRHa (40 - 80 µg) and DOM (4 - 8 mg)/kg showed no effect in inducing egg ovulation. Using HCG at a dose of 1,500 to 3,000 IU/kg female did not have any response after 36 hours of injection.

Từ khoá / Keywords

Cá niên
kỹ thuật sinh sản nhân tạo
chất kích thích sinh sản
Onychostoma gerlachi
artificial reproductive technology
reproductive stimulant