• NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
41-47
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG VỚI VI KHUẨN Erwinia carotovora GÂY BỆNH THỐI NHŨN TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG

Tên tác giả
Nguyễn Xuân Cảnh, Nguyễn Thị Khánh , Phạm Hồng Hiển
Category
Monthly Journal
Title

Characterization of actinomyces strain with bioactivity against Erwinia carotovora causing soft rot disease on some crops

Author
Nguyen Xuan Canh, Nguyen Thi Khanh, Pham Hong Hien
Tóm tắt

Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích tuyển chọn, nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Erwinia carotovora gây bệnh thối nhũn trên một số loại cây trồng. Bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch đã sàng lọc và xác định được 05 chủng trong số 192 chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Erwinia carotovora. Chủng L2.5 thể hiện hoạt tính kháng khuẩn rất mạnh với đường kính vòng kháng khuẩn đạt 23 mm. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của chủng này cho thấy chủng L2.5 có khả năng tạo chuỗi bào tử dạng thẳng sau 03 ngày nuôi cấy, không sinh sắc tố tan trên môi trường ISP-6, sinh trưởng tốt ở ngưỡng nhiệt độ 300 C- 35°C, pH trung tính và chịu được nồng độ muối thấp dưới 1%. Chủng L2.5 có khả năng sử dụng một số nguồn các bon và ni tơ khác nhau bao gồm sucrose, fructose, cellulose, raffinose, cao thịt bò, pepton và KNO3 . Phân tích trình tự 16S rRNA cho thấy chủng L2.5 và chủng Streptomyces psammoticus KP1404 có độ tương đồng cao tới 99%. Kết hợp các đặc điểm hình thái, nuôi cấy, sinh lý, sinh hóa và phân tích sinh học phân tử đã xác định chủng xạ khuẩn L2.5 thuộc vào loài Streptomyces psammoticus.

Abstract

In this study experiments were performed to screen and identify the actinomyces trains that were capable of antagonism to Erwinia carotovora causing the soft rot disease on plants. Using the agar diffusion plate method, 05 strains that were capable of antagonism to Erwinia carotovora were obtained. The strain number L2.5 had strongest activity with a diameter of 23 mm clear zone of bacteria. The L2.5 strain was capable to produce the straight spore chains after 03 days of culture, non-induced the soluble pigments on ISP-6 medium, growing well at temperatures between 30 - 35 °C and neutral pH, and adapting to low salt concentration medium. It could be used some carbon and nitrogen sources including sucrose, fructose, cellulose, raffinose, meat extract, peptone and KNO3 . Results of 16S rRNA sequence analysis showed that strain L2.5 had a similarity of 99% comparing to Streptomyces psammoticus KP1404. Based on morphology, culture, physiological, biochemical characteristics and molecular biological analyzes we have identified the strain L2.5 belonging to Streptomyces psammoticus species.

Từ khoá / Keywords

Erwinia carotovora
Streptomyces sp.
bệnh thối nhũn
xạ khuẩn
actinomyces
Erwinia carotovora
Streptomyces sp.
soft rot