• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LẠC L26 TRỒNG XEN MÍA TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LẠC L26 TRỒNG XEN MÍA TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

Xem các bài khác
Số trang của bài
55-59
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ LƯỢNG PHÂN ĐẠM ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LẠC L26 TRỒNG XEN MÍA TẠI HUYỆN THẠCH THÀNH, TỈNH THANH HÓA

Tên tác giả
Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Tuyển Phương Trần Ngọc Chung, Lê Quốc Thanh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of plant density and nitrogen dose on growth and productivity of groundnut variety L26 intercropping with sugarcane in Thach Thanh district, Thanh Hoa province

Author
Nguyen Huy Hoang, Hoang Tuyen Phuong, Tran Ngoc Chung, Le Quoc Thanh
Tóm tắt

Thí nghiệm nghiên cứu về ảnh hưởng của mật độ và liều lượng đạm bón cho giống lạc L26 trồng xen mía đồi tại huyện Thạch Thành tỉnh Thanh hóa được thực hiện từ năm 2013-2015. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ô lớn, ô nhỏ (Split-plot), trong đó nhân tố đạm bố trí trên ô lớn, mật độ trên ô nhỏ, nhắc lại 3 lần. Nhân tố A gồm 3 mức bón đạm, nhân tố B gồm 3 mật độ gieo trồng khác nhau, xen 1 hàng lạc giữa 2 hàng mía, khoảng cách giữa 2 hàng mía là 1,0m. Kết quả nghiên cứu đã xác định được mật độ trồng xen thích hợp nhất cho giống lạc L26 là 15 cây/m2 với liều lượng đạm là 15 kg N/ha trên nền 45 kg P2 O5 + 30 kg K2 O + 300 kg phân HCVS + 500 kg vôi bột/ha cho năng suất cao nhất 1,7 tấn/ha, lãi thuần đạt 20,07 triệu đồng/ha, nguồn thu nhập thêm từ lạc đạt 48,6 triệu đồng /ha tại Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Abstract

The effect of plant density, nitrogen dose on growth and productivity of groundnut variety L26 intercropping with sugarcane in Thach Thanh district, Thanh Hoa province was implemented during period of 2013-2015. The experiment was designed by split plot, in which nitrogen factor was arranged on large plots, density factor on small plots with 3 replications. Factor A included 3 levels of nitrogen, factor B consisted of 3 different densities, 1 row of groundnut was nitrogen intercropped amidst 2 rows of sugarcane. The distance between two rows of sugarcane is 1.0 m. The research result showed that appropriate density for intercropping of peanut variety L26 was 15 plants/ m2 , nitrogen dose was 15 kg N/ha with the base of 45 kg P2 O5 + 30 kg K2 O + 300 kg micro-organic fertilizer + 500 kg lime/ha, the yield reached 1.7 tons/ha, the net profit gained 20.07 million VND/ha, additional income from groundnut was 48.6 million/ha in Thach Thanh, Thanh Hoa province.

Từ khoá / Keywords

lạc
trồng xen
mật độ
Liều lượng phân đạm
Thanh Hóa
groundnut
intercropping
density
nitrogen dose
Thanh Hoa