• NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) KẾT HỢP XỬ LÝ NƯỚC NÓNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHÍN QUẢ BƠ (BOOTH7) SAU THU HOẠCH

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) KẾT HỢP XỬ LÝ NƯỚC NÓNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHÍN QUẢ BƠ (BOOTH7) SAU THU HOẠCH

Xem các bài khác
Số trang của bài
96-102
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA AMINOETHOXYVINYLGLYCINE (AVG) KẾT HỢP XỬ LÝ NƯỚC NÓNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHÍN QUẢ BƠ (BOOTH7) SAU THU HOẠCH

Tên tác giả
Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hồng Phúc
Category
Monthly Journal
Title

Effect of aminoethoxyvinylglycine combining with hot water treatment on ripen time of postharvest avocado Booth7

Author
Nguyen Van Toan, Nguyen Hong Phuc
Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng chất kìm hãm quá trình sinh tổng hợp ethylene (AVG) kết hợp xử lý nước nóng (nhiệt độ 500 C, thời gian 10 phút) đến quá trình chín quả bơ được thực hiện với mục đích kiểm soát làm chậm quá trình chín và kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch quả bơ (BOOTH7). Kết quả cho thấy quả bơ được xử lý với AVG làm cho hoạt lực của ACC oxydase, cường độ hô hấp và cường độ sản sinh ethylene thấp hơn so với đối chứng. Trong 4 nồng độ (320 ppm; 370 ppm; 420 ppm; 470 ppm) được khảo sát, nồng độ xử lý AVG 420 ppm làm cho đỉnh hô hấp và sản sinh ethylene xuất hiện muộn hơn, quả bơ chín chậm hơn 9 ngày so với đối chứng. Đồng thời, nghiên cứu cũng xác định được một số chỉ tiêu về chất lượng của quả bơ sau 30 ngày bảo quản ở điều kiện xử lý (AVG 420 ppm, nhiệt độ 500 C, thời gian 10 phút): Hàm lượng vitamin C 7,45 mg%; hàm lượng lipid tổng số là 14,28%; hao hụt khối lượng 3,14%; cường độ sản sinh ethylene 23,29 (μl C2 H4 .kg-1.h-1); cường độ hô hấp 38,96 (ml CO2 .kg-1.h-1); hàm lượng ACC oxydase 9,01 (nmol C2 H4 .g-1.h-1).

Abstract

The study used an inhibitor of ethylene biosynthesis (AVG) in combination with hot water treatment (temperature of 50 0 C; in 10 mins) to prolong the shelf life of postharvesting avocado fruits (BOOTH7). The results showed that avocado fruits treated with AVG had lower activity of ACC oxydase, respiratory intensity and ethylene production than that of the control. Among 4 studied concentrations (320 ppm; 370 ppm; 420 ppm; 470 ppm), the AVG treatment concentration of 420 ppm showed that the peak of respiration and ethylene production appeared more slowly in comparison to the control and the ripen time was 9 days longer than the control. The results also showed that the avocado fruits treated with AVG 420 ppm after 30 days of preservation had the best quality with indicators (AVG 420 ppm, temperature of 50 0 C; in 10 mins): Vitamin C content of 7.45 mg%; total lipid content of 14.28%; weight loss of 3.14%; ethylene production rate of 23.29 (μl C2H4.kg -1.h -1); respiration rate of 38.96 (ml CO2.kg-1.h-1); the content of ACC oxydase of 9.01 (nmol C2H4.g-1.h-1).

Từ khoá / Keywords

cường độ hô hấp
cường độ sản sinh ethylene
hoạt lực ACC oxydase
nhiệt độ thấp
xử lý nước nóng
xử lý AVG
Respiration rate
ethylene production rate
ACC oxydase activity
low temperature
hot water treatment
AVG treatment