• MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA 28 CHẤM Epilachna vigintiocpunctata Farb. GÂY HẠI CÀ GAI LEO

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA 28 CHẤM Epilachna vigintiocpunctata Farb. GÂY HẠI CÀ GAI LEO

Xem các bài khác
Số trang của bài
82-87
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BỌ RÙA 28 CHẤM Epilachna vigintiocpunctata Farb. GÂY HẠI CÀ GAI LEO

Tên tác giả
Lê Thị Thu và Lê Ngọc Anh
Category
Monthly Journal
Title

Biological characteristics of 28 spotted lady beetle Epilachna vigintioctopunctata Farb. on Solanum hainanense Hance

Author
Le Thi Thu and Le Ngoc Anh
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh học của loài bọ rùa 28 chấm (Epilachna vigintioctopunctata Farb.) được thực hiện ở 2 mức nhiệt độ khác nhau (25o C và 30o C), trong cùng điều kiện ẩm độ (75%) trên thức ăn là lá cà gai leo Solanum hainanense Hance cho thấy: Ở nhiệt độ 25o C, ẩm độ 75%, vòng đời kéo dài 42,28 ± 3,23 ngày, dài hơn so với ở điều kiện nhiệt độ 30o C, ẩm độ 75% (35,16 ± 3,38 ngày). Thời gian đẻ trứng của trưởng thành cái là tương đương nhau ở 2 mức nhiệt độ. Sức sinh sản trung bình 117,4 ± 13,9 quả/trưởng thành cái ở nhiệt độ 25°C, cao hơn ở nhiệt độ 30°C, ẩm độ 75% (100,3 ± 4,8 quả/trưởng thành). Tỷ lệ trứng nở ở 25°C là 79, 46% và ở 30°C, ẩm độ 75% là 81,12 %. Tỷ lệ đực: cái bọ rùa 28 chấm E. vigintioctopunctata ghi nhận lần lượt là 0,99:1 và 1,03:1 ở hai điều kiện nhiệt độ 25°C và 30°C.

Abstract

The 28 spotted lady beetle Epilachna vigintioctopunctata Fabr. (Coleoptera: Coccinellidae) is a serious insect pest of solanaceous all over the world. This study was conducted to study the life cycle as well as oviposition of this species lady beetle when feeding leaves of Solanum hainanense (Solanaceae: Solanales). Results showed that temperature effected the development time and cycle of 28 spotted lady beetle: life cycle was 42.28 ± 3.23 days at 25o C temperature and 75% humidity; longer than that at 30o C and 75% humidity (35.16 ± 3.38 days). Oviposition period was similar at 2 different temperature conditions. Total number of egg laid by female was 117.4 ± 13.9 egg/female at 25o C, higher recorded than that at 30°C, 75% humidity (100.3 ± 4.8 egg/female). Egg hatch ability was 79.46% at 25°C and 81.12 % at 30°C, 75% humidity. Sex ratio (male: female) was 0.99:1 and 1.03:1 at 25°C và 30°C, respectively

Từ khoá / Keywords

Bọ rùa 28 chấm
Epilachna vigintioctopunctata
nhiệt độ
Cà gai leo
Solanum hainanense
vòng đời
28 spotted lady beetle
Epilachna vigintioctopunctata
temperature
Solanum hainanense
life cycle