• KẾT QUẢ THU THẬP, LƯU GIỮ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN CÂY TRỒNG TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ

KẾT QUẢ THU THẬP, LƯU GIỮ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN CÂY TRỒNG TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
7-11
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ THU THẬP, LƯU GIỮ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN GEN CÂY TRỒNG TẠI VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Tên tác giả
Võ Thị Tuyết , Phạm Thị Sâm , Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Trâm
Category
Monthly Journal
Title

Collecting, preservation and utilization of plant genetic resources in Northern Central region

Author
Vo Thi Tuyet, Pham Thi Sam, Nguyen Thi Thu Ha, Nguyen Thi Tram
Tóm tắt

Trong những năm qua, Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ đã thu thập, bảo tồn và đánh giá được nguồn gen cây trồng địa phương rất đa dạng và phong phú. Từ năm 2011 - 2013, đã thu thập tại 5 tỉnh gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hoá được 14 nhóm loài cây trồng có nguồn gốc địa phương với tổng số 355 mẫu nguồn gen, bảo tồn, lưu giữ 585 mẫu nguồn gen. Trong đó lưu giữ tại Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ (Trung tâm Nghiên cứu CAQ và CCN Phủ Quỳ) ở ngoài đồng ruộng 244 mẫu, trong nhà lưới 154 mẫu và lưu giữ tại Trung tâm Tài nguyên Thực vật ở ngoài đồng ruộng 38 mẫu nhóm cây có củ, lưu giữ kho lạnh 149 mẫu nguồn gen loài cây có hạt; Mô tả, đánh giá 318 lượt mẫu nguồn gen; Cấp phát 125 lượt mẫu nguồn gen cây ăn quả có múi phục vụ công tác nghiên cứu và phát triển sản xuất cho bà con nông dân vùng Bắc Trung bộ.

Abstract

In the last year, lots of local crop varieties were collected, maintained and characterized by Phu Quy Industrial plant and Fruit-tree Research Centre. A total of 355 germplasm samples of 14 crop species were collected from 5 provinces including Thua Thien - Hue, Quang Tri, Ha Tinh, Nghe An and Thanh Hoa during the period of 2011 - 2013. 585 crop sample were maintained at Phu Quy Industrial plant and Fruit-tree Research Centre, out of which, 244 samples were on fields, 154 samples in greenhouse and 38 samples of root crops, 149 orthodox seeds samples were sent to the Plant Resources Center for preservation. 318 crop accessions were characterized and evaluated. 125 acc. of citrus fruit were distributed for the research purposes and for farmers in Northern Central region.

Từ khoá / Keywords

Thu thập
lưu giữ
sử dụng
tài nguyên di truyền
vùng Bắc Trung bộ
Collecting
preservation
utilization
Plant genetic resources
Northern Central region