• KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU KEO MÙA THU TẠI TỈNH SƠN LA

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU KEO MÙA THU TẠI TỈNH SƠN LA

Xem các bài khác
Số trang của bài
92-98
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG NGÔ BIẾN ĐỔI GEN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG SÂU KEO MÙA THU TẠI TỈNH SƠN LA

Tên tác giả
Nguyễn Đức Thuận, Đào Thị Lan Hương, Phạm Thị Xuân
Category
Monthly Journal
Title

Testing of genetically modified maize varieties with resistant ability to fall armyworm in Son La province

Author
Nguyen Duc Thuan, Dao Thi Lan Huong, Pham Thi Xuan
Tóm tắt

Thí nghiệm khảo nghiệm sản xuất 3 giống ngô biến đổi gen (BĐG) là NK7328 Bt/GT, DK9955S và DK6919S được bố trí so với 3 giống nền tương ứng làm đối chứng trong vụ Xuân - Hè 2020 tại 3 xã thuộc 3 huyện (Mộc Châu, Mai Sơn, Phù Yên) của tỉnh Sơn La. Kết quả cho thấy, các giống ngô DK 9955S, DK6919S và NK7328 Bt/GT sinh trưởng phát triển tốt, có khả năng kháng sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) tốt hơn so với các giống đối chứng ở vụ Xuân - Hè 2020 tại tỉnh Sơn La. Năng suất trung bình tại 3 điểm của các giống ngô BĐG đều cao hơn các giống ngô nền từ 36,6 - 48,5%. Năng suất thực thu của giống DK6919S đạt cao nhất (77,95 tạ/ha), tiếp theo là giống NK7328BT/GT (77,51 tạ/ha) và giống DK9955S (76,33 tạ/ha).

Abstract

The production trials of 3 genetically modified maize varieties namely NK7328 Bt/GT, DK9955S and DK6919S were arranged in comparison with 3 corresponding control varieties in Spring - Summer 2020 in 3 communes of 3 districts (Moc Chau, Mai Son, Phu Yen) of Son La province. The results showed that the maize varieties DK 9955S, DK6919S and NK7328 Bt/GT had good growth and development, and were resistant to the fall armyworm (Spodoptera frugiperda JE Smith) compared with the control varieties in the Spring - Summer of 2020 in Son La province. The average yield of the GM maize varieties at 3 studied sites was 36.6 - 48.5% higher than that of the control maize varieties. The real yield of the variety DK6919S was the highest (77.95 quintals/ha), followed by the variety NK7328BT/GT (77.51 quintals/ha) and the variety DK9955S (76.33 quintals/ha).

Từ khoá / Keywords

Giống ngô biến đổi gen
khả năng kháng sâu keo mùa thu
tỉnh Sơn La
Genetically modified maize varieties
resistant ability to fall armyworm
Son La province