• KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN LẮK, ĐẮK LẮK

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN LẮK, ĐẮK LẮK

Xem các bài khác
Số trang của bài
9-15
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG LÚA CHỊU HẠN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI HUYỆN LẮK, ĐẮK LẮK

Tên tác giả
Hồ Công Trực , Nguyễn Thị Thảo Nhung, Trương Văn Bình, Đoàn Văn Thanh
Category
Monthly Journal
Title

Testing of drought-tolerant rice varieties in Lak district, Dak Lak province

Author
Ho Cong Truc, Nguyen Thi Thao Nhung, Truong Van Binh, Doan Van Thanh
Tóm tắt

Thí nghiệm so sánh các giống lúa chịu hạn có triển vọng đã được thực hiện tại ba điểm trên vùng khó khăn về nước tưới của huyện Lắk, tỉnh Đắc Lắk trong hai vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2015, 2016. Các giống tham gia thí nghiệm bao gồm: CH207, CH208, CH19, LCH37, DH39, P6ĐB, OM4900, CXT30, trong đó giống IR64 trồng phổ biến tại địa phương làm đối chứng. Kết quả thí nghiệm cho thấy các giống đưa vào khảo nghiệm đều thích nghi và cho năng suất cao hơn so với giống đối chứng IR64 (là giống phổ biến tại địa phương). Giống lúa chịu hạn LCH37 và giống né vụ P6ĐB cho năng suất cao nhất (P6ĐB đạt 59,0 - 72,5 tạ/ha vụ Hè Thu, 52,3 - 58,7 tạ/ha vụ Đông Xuân tăng 15,2 - 24,4% so đối chứng; LCH37 đạt 54,7 - 68,3 tạ/ha vụ Hè Thu, 51,8 - 57,5 tạ/ha vụ Đông Xuân tăng 11,7 - 17,8% so đối chứng).

Abstract

Experiments of testing were carried out in three different locations with difficult watering in Lak district, Dak Lak province during 2 seasons (summer-autumn and winter-spring seasons) of 2015 and 2016. The tested rice varieties included drought tolerant varieties (CH207, CH208, CH19, LCH37, DH39), short duration P6DB and OM4900, CXT30 varieties and popular rice variety IR64 as control one. The result showed that all tested rice varieties were adaptable to local condition and had the yield higher than that of the control. Drought-tolerant rice variety LCH37 and short duration variety P6DB showed the highest yield (P6DB reached 59.0 - 72.5 quintal ha-1 in summer-autumn season, 52.3 - 58.7 quintal ha-1 in winter-spring season, increasing by 15.2 - 24.4% compared with control while LCH37 reached 54.7 - 68.3 quintal ha-1 in summer-autumn season, 51.8 - 57.5 quintal ha-1 in winter-spring season, 11.7 - 17.8% in comparison with control).

Từ khoá / Keywords

Giống lúa
khảo nghiệm
chịu hạn
thích nghi
huyện Lắk
tỉnh Đắc Lắk
rice
testing
drought tolerant rice variety
adaptable
Lak district
Dak Lak province