KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ DÒNG/GIỐNG LÚA GẠO MÀU TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Xem các bài khác
Số trang của bài
16-24
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ DÒNG/GIỐNG LÚA GẠO MÀU TẠI TỈNH NAM ĐỊNH

Tên tác giả
Nguyễn Thị Hoa, Phạm Hùng Cương, Trần Văn Quang, Hoàng Thị Nga
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of colour rice lines/varieties in Nam Dinh province

Author
Nguyen Thi Hoa, Pham Hung Cuong, Tran Van Quang, Hoang Thi Nga
Tóm tắt

Nghiên cứu tiến hành đánh giá các tính trạng hình thái nông học và chất lượng của 10 dòng/giống lúa gạo màu. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần nhắc tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Kết quả đã tuyển chọn được dòng lúa NCT.30 (ký hiệu 151) và giống Cẩm Tuyền (ký hiệu 444) đáp ứng các mục tiêu đề ra. Dòng NCT.30 có thời gian sinh trưởng (TGST) 123 ngày ở vụ Xuân và 109 ngày ở vụ Mùa, năng suất thực thu (NSTT) ở vụ Xuân là 45,11 tạ/ha, vụ Mùa là 44,24 tạ/ha. Khối lượng 1.000 hạt 27,5g, hàm lượng protein 10,1%, amylose 7,3%, độ bền thể gel 86 mm, anthocyanin 360mg/100 g. Giống Cẩm Tuyền có TGST 130 ngày trong vụ Xuân và 110 ngày trong vụ Mùa, NSTT ở vụ Xuân là 43,77 tạ/ha, vụ Mùa là 41,28 tạ/ha. Khối lượng 1.000 hạt là 22,5 g, hàm lượng protein 9,0%, amylose 8,6%, độ bền thể gel 76 mm, anthocyanin 280 mg/100 g. Các dòng/giống được chọn đều đạt tỷ lệ gạo nguyên cao (80%), màu sắc gạo lật đen, có nhiệt độ hóa hồ trung bình thấp, chất lượng cơm mềm ngon, thơm.

Abstract

The study was carried out to evaluate agromorphological characteristics and quality of 10 colour rice lines/varieties. Experiment was arranged in a completely randomized block design (CRBD) with 3 replications in Hai Duong commune, Hai Hau district, Nam Dinh province. As a result, rice lines NCT.30 (coded 151) and Cam Tuyen variety (coded 444) meeting requirements were selected. The NCT.30 line has a growth duration of 123 days in the Spring crop and 109 days in the Summer crop season; real yield of 45.11 quintals/ha in Spring crop and 44.24 quintals/ha in Summer crop. Weight of 1,000 grains is 27.5g, milling ratio 84%, head rice ratio 80%, protein content 10.1%, amylose 7.3%, gel consistency 86 mm, anthocyanin 360mg/100g, low gelatinization temperature, cooked rice is soft, delicious and scented.Cam Tuyen variety has growth duration of 130 days in the Spring crop and 110 days in the Summer crop, the real yield in the Spring crop is 43.77 quintals/ha, in the Summer crop is 41.28 quintals/ha. The weight of 1,000 grains 22.5 g, milling ratio 80%, head rice ratio 80%, black pericarp, protein content 9.0%, amylose 8.6%, gel consistency 76 mm, medium-low gelatinization temperature, cooked quality is soft, delicious and scented.

Từ khoá / Keywords

Lúa gạo màu
đánh giá
năng suất
Chất lượng
Colour rice
evaluation
yield
quality