• HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MÀU SR20 THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MÀU SR20 THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
98-104
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIỐNG LÚA MÀU SR20 THEO HƯỚNG HỮU CƠ TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Tên tác giả
Đào Minh Sô, Trương Vĩnh Hải, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Văn Quý, Bùi Thị Thu Ngân và, Phan Trung Hiếu
Category
Monthly Journal
Title

Efficiency of organic production model of colorful rice SR20 in the Southeast region of Vietnam

Author
Dao Minh So, Truong Vinh Hai, Tran Anh Vu, Nguyen Thi Thanh Huyen, Vu Van Qui, Bui Thi Thu Ngan and Phan Trung Hieu
Tóm tắt

Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được thực hiện trong vụ Hè Thu 2021 và Đông Xuân 2021 - 2022 trên đất 2 vụ lúa/năm tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh với quy mô 5 ha/vụ/điểm. Giống lúa màu SR20 và 100% vật tư đầu vào là sản phẩm hữu cơ và sinh học được sử dụng. Năng suất lúa mô hình đạt 4,40 - 5,47 tấn/ha trong vụ Hè Thu 2021 và 6,90 - 7,28 tấn/ha trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022, tương ứng 78,3 - 92,5% so với đối chứng canh tác theo kỹ thuật phổ dụng trên giống Đài thơm 8 và OM5451. Lãi gộp ruộng mô hình đạt 16,88 - 18,56 triệu đồng/ha trong vụ Hè Thu 2021 (tăng 8,43 - 11,16%), và 23,17 - 27,72 triệu đồng/ha trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022 (tăng 48,15 - 49,13%) so với đối chứng. Chi phí sản xuất ruộng mô hình tăng 1,11 - 5,53 triệu đồng/ha và giá thành tăng 896 - 1.553 đồng/kg lúa so với kỹ thuật canh tác phổ dụng. Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ lần đầu được thực hiện ở vùng Đông Nam Bộ, được người sản xuất tiếp nhận và phản hồi tích cực, nhất là về lợi ích kinh tế và sức khỏe lao động.

Abstract

The model of organic rice production was carried out in the Summer-Autumn of 2021 and Winter Spring of 2021 - 2022 on the land of 2 rice crops/year in Cu Chi, HCM city and Trang Bang, Tay Ninh province with a scale of 5 ha/crop/ site. 100% of organic and biological products were used as input materials for cultivation of color rice variety SR20. Rice yield in the model reached 4.40 - 5.47 ton/ha in the Summer-Autumn crop and 6.90 - 7.28 ton/ha in the Winter Spring crop, corresponding 78.3 - 92.5% of the control by conventional farming technique for varieties Dai Thom 8 and OM5451. Gross profit of model fields reached 16.88 - 18.56 million VND/ha in Summer-Autumn crop, an increase of 8.43 - 11.16 %, and 23.17 - 27.72 million VND/ha in Winter Spring crop, an increase 48.15 - 49.13%, compared with the control. The production cost of the model field increased by 1.11 - 5.53 million VND/ha and the cost increased by 896 - 1553 VND/kg of rice compared with the conventional farming techniques. The organic rice production model was first implemented in the Southeast region and received positive feedback from producers, especially in terms of economic benefits and labor health.

Từ khoá / Keywords

Lúa màu
sản xuất hữu cơ
Mô hình
hiệu quả
Color rice
organic rice production
Model
efficiency