ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA CÁC GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
10-19
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG GẠO CỦA CÁC GIỐNG LÚA ĐỊA PHƯƠNG

Tên tác giả
Vũ Mạnh Ấn, Hoàng Ngọc Đỉnh, Trần Hiền Linh, Phạm Xuân Hội, Hoàng Thị Giang
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of some grain quality traits of local rice varieties

Author
Vu Manh An, Hoang Ngoc Dinh, Tran Hien Linh, Pham Xuan Hoi, Hoang Thi Giang
Tóm tắt

171 giống lúa địa phương được sử dụng để đánh giá kích thước hạt và hàm lượng protein, bổ sung cho các chỉ tiêu chất lượng đã được đánh giá trong các nghiên cứu trước nhằm tuyển chọn giống tiềm năng cho sản xuất và công tác chọn tạo giống lúa chất lượng. Kết quả trong nghiên cứu này cho thấy, hạt gạo của phần lớn bộ giống có chiều dài từ dài đến rất dài (chiếm 60,24%) và hình dạng hạt trung bình (79,53%). Hàm lượng protein của bộ giống dao động khoảng 3,93 - 13,88%, trong đó nhóm giống có hàm lượng protein thấp chiếm tỷ lệ lớn nhất (74,85%). Kết quả nghiên cứu giúp sàng lọc được 22 giống lúa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về kích thước hạt (chiều dài > 6,6 mm, hình dạng thon) và hàm lượng protein (> 9%).

Abstract

One hundred of seventy one (171) local rice varieties were used to evaluate grain size and protein content, aiming to combine with the grain quality traits assessed in previous studies to select potential varieties for production and breeding. The results showed that the grains of most varieties were long to very long (60.24%) and medium grain shape (79.53%). The protein content ranged from 3.93 to 13.88%, the varieties with low-protein occupied the largest ratio (74.85%). Based on the obtained data, 22 varieties were identified to meet the requirements for grain size (more than 6.6 mm and/or slender) and protein content (more than 9%).

Từ khoá / Keywords

lúa
Lúa địa phương
protein
kích thước hạt
hình dạng hạt
Chất lượng gạo
rice
Local rice
protein
grain size
grain shape
grain quality