• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG ĐỐI VỚI NẤM Pyricularia oryzae GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA VÀ CƠ CHẾ CÓ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG ĐỐI VỚI NẤM Pyricularia oryzae GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA VÀ CƠ CHẾ CÓ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Xem các bài khác
Số trang của bài
34-39
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG CỦA VI KHUẨN Pseudomonas PHÁT HUỲNH QUANG ĐỐI VỚI NẤM Pyricularia oryzae GÂY BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN LÚA VÀ CƠ CHẾ CÓ LIÊN QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Tên tác giả
Nguyễn Thị Xuân Mai , Nguyễn Đức Cương
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of Pseudomonas fluorescens against Pyricularia oryzae causing rice blast disease and related mechanisms in invitro condition

Author
Nguyen Thi Xuan Mai, Nguyen Duc Cuong
Tóm tắt

175 chủng vi khuẩn Pseudomonas phát huỳnh quang được phân lập từ đất vùng rễ của cây lúa thuộc tỉnh Đồng Tháp. Qua đánh giá sơ khởi khả năng đối kháng nấm Pyricularia oryzae (chủng Po.ĐT.TM-15) của các chủng vi khuẩn phân lập đã chọn ra 15 chủng có biểu hiện đối kháng để đánh giá chính thức khả năng ức chế sự phát triển sợi nấm P. oryzae trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy, 5 chủng vi khuẩn Pseudomonas có ký hiệu Ps.ĐT-33, Ps.ĐT-52, Ps.ĐT-18, Ps.ĐT-09 và Ps.ĐT-31 thể hiện khả năng cao nhất ức chế sự phát triển sợi nấm P. oryzae. Thí nghiệm đánh giá khả năng ức chế bào tử nấm P. oryzae mọc mầm của dịch trích môi trường nuôi cấy 9 chủng vi khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm cho thấy, năm chủng vi khuẩn Ps.ĐT-33, Ps.ĐT-52, Ps.ĐT-18, Ps.ĐT-09 và Ps.ĐT-31 có hiệu quả ức chế cao nhất đối với sự mọc mầm của bào tử nấm P. oryzae. Ngoài ra, năm chủng vi khuẩn nêu trên còn thể hiện khả năng phân giải chitin và protein trên môi trường Chitin và Skimmed milk agar.

Abstract

One hundred and seventy five bacterial isolates were isolated from rice field rhizosphere in Đong Thap province. Fifteen out of 175 antagonist activity of bacteria isolates were selected from preliminary antagonistic test for in vitro mycelium growth inhibition assessment of Pseudomonas fluorescens against P. oryzae (Po.ĐT.TM-15 isolate). Result indicated that five bacterial isolates coded as Ps.ĐT-33, Ps.ĐT-52, Ps.ĐT-18, Ps.ĐT-09 and Ps.ĐT-31 had the highest mycelium growth inhibition ability against P. oryzae fungus. In vitro spore growth inhibition evaluation of cultural filtrates of nine antagonistic bacterial isolates showed that five bacterial isolates Ps.ĐT-33, Ps.ĐT-52, Ps.ĐT-18, Ps.ĐT-09 and Ps.ĐT-31 were recorded the highest spore germination inhibition efficacy on P. oryzae fungus. In addition, these five bacteria isolates also expressed the chitinolytic and proteinolytic enzymes on Chitin and Skimmed milk agar medium.

Từ khoá / Keywords

Pyricularia oryzae
Pseudomonas phát huỳnh quang
phòng trừ sinh học
Pyricularia oryzae
fluorescent Pseudomonas
biocontrol