• ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN, HƯƠNG THƠM VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÔNG HỌC CÁC DÒNG LÚA LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN, HƯƠNG THƠM VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÔNG HỌC CÁC DÒNG LÚA LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
37-45
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN, HƯƠNG THƠM VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÔNG HỌC CÁC DÒNG LÚA LAI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Lê Hà Phương, Đỗ Tấn Khang, Nguyễn Thị Pha
Category
Monthly Journal
Title
Author

Từ khoá / Keywords