• ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH KHI ÁP DỤNG KỸ THUẬT 1P5G VÀ 3G3T TRÊN RUỘNG LÚA 3 VỤ Ở MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH KHI ÁP DỤNG KỸ THUẬT 1P5G VÀ 3G3T TRÊN RUỘNG LÚA 3 VỤ Ở MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
74-83
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH KHI ÁP DỤNG KỸ THUẬT 1P5G VÀ 3G3T TRÊN RUỘNG LÚA 3 VỤ Ở MỘT SỐ TỈNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Bùi Thị Phương Loan, Đinh Quang Hiếu , Đặng Anh Minh, Cao Hương Giang, Lục Thị Thanh Thêm, Đặng Minh Cường
Category
Monthly Journal
Title

Assessment of the effectiveness of GHG emission reduction by applying one-must plus five-decrease and three-decrease and three-increase techniques on three-crop rice in some provinces in the Mekong Delta

Author
Bui Thi Phuong Loan, Dinh Quang Hieu, Dang Anh Minh, Cao Huong Giang, Luc Thi Thanh Them
Tóm tắt

Nghiên cứu đo đạc và đánh giá phát thải khí nhà kính (KNK) tại các mô hình canh tác lúa bền vững theo các kỹ thuật 1 phải 5 giảm (1P5G) và 3 giảm 3 tăng (3G3T) được thực hiện trên đất canh tác 3 vụ lúa tại 3 tỉnh An Giang, Cần Thơ và Kiên Giang thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình canh tác 1P5G và 3G3T đã cắt giảm hiệu quả phát thải KNK so với canh tác theo truyền thống của người dân. Mô hình 1P5G có hiệu quả cắt giảm phát thải KNK cao hơn so với mô hình 3G3T. Cụ thể, mức phát thải trung bình tại các mô hình 1P5G là 11,4 tấn CO2 tđ/ha/năm và tại các mô hình 3G3T là 11,8 tấn CO2 tđ/ha/năm, đã cắt giảm được lần lượt 23,3% và 20,8% tổng lượng phát thải KNK cả năm so với canh tác theo truyền thống của người dân. Khi áp dụng các kỹ thuật 1P5G và 3G3T, người dân đã tăng cường thực hiện quản lý nước Uớt - Khô xen kẽ (AWD), giảm lượng phân bón và giống sử dụng một cách khoa học. Điều này là nguyên nhân chính dẫn đến hiệu quả giảm phát thải KNK từ các mô hình 1P5G và 3G3T.

Abstract

Study on measurement and assessment of greenhouse gas (GHG) emissions in sustainable rice farming models according to techniques one-must plus five-decrease (1P5G) and three-decrease, three-increase (3G3T) was carried out on three-crop rice farming land in 3 provinces including An Giang, Can Tho and Kien Giang in the Mekong Delta. The results showed that 1P5G and 3G3T farming models effectively reduced GHG emissions compared to the conventional farming models. The 1P5G model had a higher GHG emission reduction efficiency than the 3G3T model. Specifically, the average emission in 1P5G models was 11.4 tons CO2eq/ha/year and in 3G3T models were 11.8 tons CO2eq/ha/year, which was reduced by 23.3% and 20.8% of total annual GHG emissions in comparison to the conventional models, respectively. When applying 1P5G and 3G3T techniques, farmers have increased the implementation of Alternative Wetting and Drying (AWD), reducing the amount of used fertilizers and seeds. These practices are the main reason for the effective GHG emission reduction from the 1P5G and 3G3T models.

Từ khoá / Keywords

Canh tác lúa
khí nhà kính
kỹ thuật 1 phải 5 giảm
3 giảm 3 tăng
ướt – khô xen kẽ
Rice cultivation
one-must plus five-decrease and three-decrease
three-increase
alternate wetting and drying