• ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY ĐỘC CỦA ACID GLYCYRRHIZIC TINH CHẾ TỪ RỄ CAM THẢO KẾT HỢP VỚI OLIGOCHITOSAN PHÒNG TRỪ Phytophthora capsici

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY ĐỘC CỦA ACID GLYCYRRHIZIC TINH CHẾ TỪ RỄ CAM THẢO KẾT HỢP VỚI OLIGOCHITOSAN PHÒNG TRỪ Phytophthora capsici

Xem các bài khác
Số trang của bài
72-78
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GÂY ĐỘC CỦA ACID GLYCYRRHIZIC TINH CHẾ TỪ RỄ CAM THẢO KẾT HỢP VỚI OLIGOCHITOSAN PHÒNG TRỪ Phytophthora capsici

Tên tác giả
Nguyễn Đăng Minh Chánh
Category
Monthly Journal
Title

Toxicity performance assessment of the glycyrrhizic acid extracted from licorice root combined with oligochitosan for controlling Phytophthora capsici

Author
Nguyen Dang Minh Chanh
Tóm tắt

Mục đích của nghiên cứu là tinh chế hợp chất có hoạt tính sinh học từ rễ cam thảo và đánh giá hiệu quả gây độc của hỗn hợp tinh chế từ rễ cam thảo và oligochitosan đối với nấm Phytophthora capsici. Kết quả cho thấy, công thức phối trộn cao chiết cam thảo (2,5%) và oligochitosan (2,0%) có khả năng ức chế sinh trưởng nấm Phytophthora capsici cao nhất (> 80%). Kết quả nghiên cứu đã xác định được acid glycyrrhizic chiếm 2,12% trong cao chiết cam thảo, có hoạt tính kháng nấm Phytophthora capsici là 0; 27,9; 63,5 và 81,7% lần lượt ở nồng độ 0, 100, 250 và 500 ppm. Năng lực khử của acid glycyrrhizic đạt lớn nhất (OD = 0,9) ở nồng độ 1,0%. Kết quả cho thấy, cao chiết rễ cam thảo bổ sung oligochitosan có tiềm năng sử dụng tổng hợp làm thuốc phòng trừ nấm Phytophthora capsici, tuy nhiên cần có các nghiên cứu sâu hơn.

Abstract

The objective of this study was to extract bioactive compounds from licorice (Glycyrrhiza uralensis) root and to evaluate the cytotoxic effect of a mixture of above extract with oligochitosan on Phytophthora capsici. The results showed that the combination formula of licorice extract (2.5%) and oligochitosan (2.0%) had the highest ability to inhibit the growth of P. capsici fungus (> 80%). It was also determined that glycyrrhizic acid reached 2.12% in licorice extract, with antifungal activity of 0; 27.9; 63.5 and 81.7% against P. capsici at concentrations of 0; 100; 250 and 500 ppm, respectively. The reducing power of glycyrrhizic acid was greatest (OD = 0.9) at the concentration of 1.0%. Therefore, licorice root extract supplemented with oligochitosan has potential for synthetic use as a fungicide against P. capsici, however, further in-depth studies are needed.

Từ khoá / Keywords

Cam thảo
cao chiết
oligochitosan
Phytophthora capsici
Licorice
extract
oligochitosan
Phytophthora capsici