• ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÔNG HỌC CỦA TẬP ĐOÀN LÚA TẠI AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÔNG HỌC CỦA TẬP ĐOÀN LÚA TẠI AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-10
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI NÔNG HỌC CỦA TẬP ĐOÀN LÚA TẠI AN KHÁNH, HOÀI ĐỨC, HÀ NỘI

Tên tác giả
Phan Thị Nga, Nguyễn Hữu Hải. Trần Như Thanh, Dương Thị Hồng Mai
Category
Monthly Journal
Title

Evaluation of agro-morphological characteristics of rice collection at An Khanh, Hoai Duc, Hanoi

Author
Phan Thi Nga, Nguyen Huu Hai, Tran Nhu Thanh, Duong Thi Hong Mai
Tóm tắt

Tập đoàn lúa gồm 100 mẫu giống, có nguồn gốc từ các vùng sinh thái khác nhau trong nước và nhập nội được sử dụng để đánh giá đặc điểm hình thái nông học tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội năm 2021. Các tính trạng hình thái nông sinh học của tập đoàn lúa rất đa dạng, phong phú. Hầu hết các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ trung đến dài ngày (49 mẫu giống có thời gian sinh trưởng trung bình và 48 mẫu giống dài ngày). Phần lớn các mẫu giống lúa có dạng hạt thuộc loại hạt trung bình (70 mẫu giống có tỷ lệ dài/rộng từ 2,1 đến 3,0); vỏ trấu có màu vàng hoặc khía vàng, đốm nâu, khía nâu, nâu, hơi đỏ đến tím nhạt, tím và trắng. Kết quả đánh giá tập đoàn cho thấy, việc thay đổi vùng sinh thái có ảnh hưởng đến một số đặc điểm hình thái của các mẫu giống thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc.

Abstract

A collection of 100 rice accessions collected from different ecological regions in the country and introduced from foreign countries was used to evaluate agro-morphological characteristics in An Khanh, Hoai Duc, Hanoi in 2021. The agro-biological traits of the rice collection are diverse and abundant. Most rice varieties have a medium to long growth duration (49 samples with medium growth time and 48 samples with long days). Most of the accessions have medium-sized seeds (70 accessions had a length/width ratio of seeds from 2.1 to 3.0); the seed coat color is yellow or brown-yellow, brown, red to light purple, purple and white. The evaluation result of the collection showed that the change of eco-regions affects some agrobiological characteristics of the rice accessions collected from Northern mountainous provinces.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
đặc điểm hình thái nông học
đánh giá
rice
Agrobiological characteristics
evaluation