• BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG NANO BẠC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NÂU DO VI KHUẨN Gluconobacter frateurii GÂY RA TRÊN QUẢ NHÃN

BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG NANO BẠC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NÂU DO VI KHUẨN Gluconobacter frateurii GÂY RA TRÊN QUẢ NHÃN

Xem các bài khác
Số trang của bài
110-114
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

BƯỚC ĐẦU SỬ DỤNG NANO BẠC TRONG PHÒNG TRỪ BỆNH THỐI NÂU DO VI KHUẨN Gluconobacter frateurii GÂY RA TRÊN QUẢ NHÃN

Tên tác giả
Đồng Huy Giới
Category
Monthly Journal
Title

Preliminary results of using nano silver in controlling brown rot (Gluconobacter frateurii) on longan fruit

Author
Dong Huy Gioi
Tóm tắt

Nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn Gluconobacter frateurii và khả năng phòng trừ bệnh thối nâu trên quả nhãn của dung dịch nano bạc. Kết quả đã xác định được: (i) Nồng độ nano bạc 10 ppm (với thời gian tiếp xúc 45 phút) và 7,5 ppm (với thời gian tiếp xúc 60 phút và 75 phút) cho hiệu quả ức chế vi khuẩn Gluconobacter frateurii đạt 100%; (ii) Nồng độ nano bạc 20 ppm cho hiệu quả phòng trừ bệnh thối nâu trên quả nhãn là tốt nhất, không có dấu hiệu của bệnh ở cả 2 phương pháp phòng và trừ bệnh sau 48 giờ lây nhiễm.

Abstract

In this study, we have evaluated the inhibition effect of silver nanoparticles on Gluconobacter frateurii bacteria and the ability to prevent brown rot on the longan fruit of silver nanoparticles. The results showed that: (i) silver nanoparticles at a concentration of 10 ppm (with a treatment time of 45 minutes) and 7.5 ppm (with a treatment time of 60 minutes and 75 minutes) achieved 100% inhibitory effect on Gluconobacter frateurii bacteria; (ii) The concentration of 20 ppm nano silver provided the best disease control for brown rot on the longan fruit. No disease appeared after 48 hours of infection.

Từ khoá / Keywords

Vi khuẩn Gluconobacter frateurii
bệnh thối nâu trên quả nhãn
nano bạc
Gluconobacter frateurii bacteria
brown rot on the longan fruit
silver nanoparticles