• ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG MÈ ĐEN ADB1 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG MÈ ĐEN ADB1 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
47-54
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG MÈ ĐEN ADB1 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thanh Xuân, Lê Hữu Phước, Võ Thị Xuân Tuyền, Phạm Văn Quang
Category
Monthly Journal
Title

Effects of temperature on growth, development and yield of black sesame variety ADB1 in nethouse

Author
Nguyen Thi Thanh Xuan, Le Huu Phuoc, Vo Thi Xuan Tuyen, Pham Van Quang
Tóm tắt

Biến đổi khí hậu được dự báo xảy ra các hiện tượng như nhiệt độ tăng lên, mực nước biển dâng cao và thay đổi lớn đến chế độ mưa; những điều này đã và đang ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng. Nghiên cứu được thực hiện dựa theo các kịch bản nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu. Cây mè (Sesamum indicum L.) được bố trí trồng trong bốn nhà màng (nilon) có vách ngăn, với giả thuyết dưới tác động của hiệu ứng nhà kính thiết lập được sự chênh lệch về nhiệt độ giữa các nhà với bên ngoài. Nhiệt độ được theo dõi và ghi nhận tự động bằng TinyTag Plus 2 data loggers trong suốt quá trình thí nghiệm. Kết quả cho thấy nhiệt độ trung bình có tăng dần giữa các nhà từ 30,6 đến 33,5oC và cao hơn điều kiện bên ngoài (29,6oC). Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được lớn hơn 35oC diễn ra từ ngày gieo trồng đến thu hoạch ở trong các nhà. Chiều cao và đường kính thân cây mè tăng khi nhiệt độ tăng. Sinh khối thân, lá tươi tăng khi nhiệt độ tăng từ 29 - 31oC, khi nhiêt độ tiếp tục tăng sinh khối giảm. Năng suất cao ở 29oC và giảm dần khi nhiệt độ tăng. Canh tác cây mè trong điều kiện biến đổi khí hậu (nhiệt độ tăng) có thể gặp nhiều rủi ro về năng suất.

Abstract

Climate change is forecasted to occur with phenomena such as increasing temperatures, rising sea levels and major changes to the precipitation regime; which have been affecting crop growth and yield. The study is based on scenarios of temperature rise due to climate change. Sesame (Sesamum indicum L.) was planted in four nethouses (nilon) with independent walls, hypothesized that under the influence of the greenhouse effect, the difference in air temperature between the houses and the outside could be established. The air temperature was monitored and recorded automatically by TinyTag Plus 2 data loggers throughout the experiment. The results showed that the average air temperature gradually increased between houses from 30.6 - 33.5oC and was higher than outside conditions (29.6oC). The highest recorded temperature was greater than 35oC occurred almost from sowing to harvesting. The height and diameter of the sesame plant increased with increasing temperature. The biomass of fresh stems and leaves increased when the temperature increased from 29 - 31oC, while the temperature continued to increase, the biomass decreased. Yield was high at 29oC and gradually decreased with increasing temperature. Cultivation of sesame under climate change (i.e. increasing temperature) might expose many yield risks.

Từ khoá / Keywords

Giống mè đen ADB1
nhiệt độ tăng
sinh trưởng
năng suất
nhà màng
Black sesame variety ADB1
increasing temperature
plant growth
yield
nethouse