• ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis) TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis) TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Xem các bài khác
Số trang của bài
33-41
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ, PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY SACHA INCHI (Plukenetia volubilis) TẠI VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Tên tác giả
Ngô Minh Dũng, Trương Vĩnh Hải, Phạm Hữu Nhượng , Ngô Thị Lam Giang, Trương Thanh Hưng , Trần Thị Quý, Nguyễn Quang Thạch
Category
Monthly Journal
Title

Effects of planting density and fertilizer doses on the growth, development and yield of sacha inchi (Plukenetia volubilis) in the southeast area of Vietnam

Author
Ngo Minh Dung, Truong Vinh Hai, Pham Huu Nhuong, Ngo Thi Lam Giang, Truong Thanh Hung, Tran Thi Quy, Nguyen Quang Thach
Tóm tắt

Cây sacha inchi hay còn gọi là đậu núi (Plukenetia volubilis L.) là loại cây trồng mới đã được trồng khảo nghiệm cơ bản ở một số tỉnh như Hà Nội, Thái Bình, Sơn La, Hòa Bình, Quảng Trị, Đắc Lắk, Đắc Nông,… (Nguyễn Thị Trâm, 2018). Nhằm làm tăng năng suất loại cây trồng này, thử nghiệm ảnh hưởng của các mật độ trồng và các mức phân bón khác nhau đến sinh trưởng phát triển và năng suất cây sacha inchi được tiến hành tại huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) và huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) được tiến hành. Kết quả cho thấy: Mật độ trồng thưa 3.333 cây/ha cùng mức bón lót 2 kg/hốc phân chuồng + 70 (N + P2O5 + K2O) kg/ha cho năng suất hạt trên cây sacha inchi trồng tại Củ Chi và Cẩm Mỹ đều đạt cao nhất, lần lượt đạt 173,53; 176,67 g/cây. Tuy nhiên, mật độ trồng dày 5.555 cây/ha cùng mức phân bón: Bón lót 2 kg/hốc phân chuồng + 70 (N + P2O5 + K2O) cho năng suất lứa quả đầu tiên và năng suất năm đầu tiên cao nhất: Tại Củ Chi, năng suất hạt của lứa quả đầu đạt 521,67 kg/ha, năng suất hạt năm đầu tiền đạt từ 1,41 tấn/ha; tại Cẩm Mỹ, năng suất hạt của lứa quả đầu tiên đạt 533,33 kg/ha, năng suất hạt năm đầu tiên đạt 1,68 tấn/ha.

Abstract

Sacha inchi (Plukenetia volubilis L.) is a new plant in Viet Nam that has been planted in basic trials in some provinces such as Ha Noi, Thai Binh, Son La, Hoa Binh, Quang Tri, Dak Lak, Dak Nong,… In order to increase the yield of this crop, the effects of different planting densities and fertilizer doses on the growth, development and yield of sacha inchi were conducted in Cu Chi district (Ho Chi Minh City) and Cam My district (Dong Nai province). The results showed that the low planting density of 3.333 plant ha-1 and the dose of fertilizing 2 kg manure/hole + 70 (N + P2O5 + K2O) gave the highest seed yield in Cu Chi and Cam My, reaching 173.53; 176.67 g/plant. However, the high planting density of 5.555 plant ha-1 with the same dose of fertilizer: Fertilizing 2 kg manure/hole + 70 (N + P2O5 + K2O) gave the highest seed yield of first harvest and highest seed yield of the first year: In Cu Chi, the seed yield of the first harvest reached 521.67 kg ha-1, yield of the first year was 1.41 tons ha-1; In Cam My, the seed yield of the first harvest was 533.33 kg ha-1, the seed yield of the first year was 1.68 tons ha-1.

Từ khoá / Keywords

Sacha inchi
mật độ trồng
liều lượng phân bón
Sacha inchi
planting density
fertilizer dose