• ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN N-P-K ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ XOÀI CÁT HÒA LỘC VỤ NGHỊCH TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TIỀN GIANG

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN N-P-K ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ XOÀI CÁT HÒA LỘC VỤ NGHỊCH TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TIỀN GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
41-47
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN N-P-K ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG QUẢ XOÀI CÁT HÒA LỘC VỤ NGHỊCH TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TIỀN GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Văn Sơn, Châu Đức Thọ , Peter Johnson
Category
Monthly Journal
Title

Effect of N-P-K doses on the yield and fruit quality of off-season mango cultivar “Cat Hoa Loc” grown in Cai Be district, Tien Giang province

Author
Nguyen Van Son, Chau Duc Tho, Peter Johnson
Tóm tắt

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân N-P-K đến năng suất và chất lượng quả xoài cát Hòa Lộc (Mangifera indica L.) vụ nghịch được thực hiện ở xã Hòa Hưng huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 4 nghiệm thức, bao gồm T1 (25% N-P-K): 350 g N - 325 g  P2O5 - 400 g K2O ; T2 (75% N-P-K): 1.050 g N - 975 g  P2O5 - 1.200 g K2O ; T3 (50% N-P-K): 700 g N - 650 g  P2O5 - 800 g K2O ; T4 (100% N-P-K): 1.400 g N - 1.300 g  P2O5 - 1.600 g K2O ) và 5 lần lặp lại. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu chiều dài quả, năng suất quả (tính trên 1 cây), tỷ lệ thịt quả, độ dày thịt quả, độ brix và màu sắc thịt quả có sự khác nhau có ý nghĩa giữa các nghiệm thức, trong đó nghiệm thức T4 (lượng bón cao nhất) vượt trội hơn về năng suất và chiều dài quả. Các chỉ tiêu tổng số quả, khối lượng quả, đường kính quả, chiều rộng quả, màu sắc vỏ quả gần như tương đương nhau.

Abstract

Study on the effect of N-P-K fertilizer doses on the yield and quality of Hoa Loc mango (Mangifera indica L.) was carried out in off season mango production in Hoa Hung commune, Cai Be district, Tien Giang province. The experiment was arranged in a completely randomized block design with 4 treatments, including T1 (25% N-P-K): 350 g N - 325 g P2O5 - 400 g K2O, T2 (75% N-P-K): 1,050 g N - 975 g P2O5 - 1,200 g K2O, T3 (50% N-P-K): 700 g N - 650 gP2O5 - 800 g K2O, T4 (100% N-P-K): 1,400 g N - 1,300 g P2O5 - 1,600 g K2O) and 5 replications. The total number of fruits, fruit weight, fruit diameter, fruit width, and color of fruit peel were almost similar.

Từ khoá / Keywords

Xoài cát Hòa Lộc
liều lượng N-P-K
vụ nghịch
năng suất
Mango variety Cat Hoa Loc
N-P-K fertilizer dose
off-season
yield