ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU CỦA TÔM SÚ

Xem các bài khác
Số trang của bài
110-116
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH KHÔNG ĐẶC HIỆU CỦA TÔM SÚ

Tên tác giả
Võ Thị Tuyết Minh
Category
Monthly Journal
Title

Effect of salinity on innate immune response of black tiger shrimp

Author
Vo Thi Tuyet Minh
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm kiểm tra các thông số miễn dịch không đặc hiệu của tôm sú (Penaeus monodon) (0,84 ± 0,04 g) sau 20 tuần nuôi ở bốn độ mặn khác nhau (5‰, 15‰, 25‰ và 35‰). Kết quả cho thấy, các thông số miễn dịch không đặc hiệu của tôm nuôi sú nuôi ở độ mặn 25‰ và 35‰ cao hơn độ mặn 5‰ (p < 0,05). Bạch cầu đơn nhân, bạch cầu hạt, hoạt tính PO và hoạt tính lysozyme của tôm nuôi ở 25‰ và 35‰ cao hơn độ mặn 5‰ (p < 0,05). Hoạt tính SOD của tôm nuôi ở độ mặn 35‰ cao hơn các độ mặn 5‰, 15‰ và 25‰ (p < 0,05). Tuy nhiên, khác biệt không có ý nghĩa thống kê về hoạt tính RB của tôm sú nuôi ở bốn độ mặn khác nhau. Tỷ lệ thực bào, chỉ số thực bào của tôm nuôi ở 25‰ và 35‰ cao hơn các độ mặn 5‰ và 15‰ (p < 0,05) khi tôm được cảm nhiễm với vi khuẩn Vibrio alginolyticus. Kết luận rằng tôm sú P. monodon được nuôi ở 25‰ đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu và khả năng thực bào đối với vi khuẩn V. alginolyticus cao hơn tôm nuôi ở độ mặn 5‰ và 15‰.

Abstract

The purpose of this study was to examine the non-specific immune response of tiger shrimp (Penaeus monodon) (0.84 ± 0.04 g) cultured at four different salinities of 5 ‰, 15 ‰, 25 ‰ and 35 ‰ for 20 weeks. The results showed that the immune parameters of black tiger shrimp cultured at salinity of 25 ‰ and 35 ‰ were higher than those of shrimp cultured at 5 ‰ (p < 0.05). The hyaline cell, granular cell, PO activity and lysozyme activity of shrimp reared at 25‰ and 35‰ were significantly higher than those of shrimp reared at 5‰. SOD activity of shrimp reared at 35‰ was significantly higher than those of shrimp reared at 5‰, 15‰, and 25‰ (p < 0.05). However, no significant difference in RB was found among four salinity levels. Phagocytic rate, phagocytic index of shrimp reared at 25‰ and 35‰ was significantly higher than those of shrimp that reared at 5‰ and 15‰ when challenged with Vibrio alginolyticus (p < 0.05). It was concluded that tiger shrimp P. monodon reared at 25‰ was higher immune parameters as well as resistance against V. alginolyticus.

Từ khoá / Keywords

tôm sú
độ mặn
miễn dịch không đặc hiệu
Vibrio alginolyticus
Tiger shrimp
Salinity
non-specific immune response
Vibrio alginolyticus