• ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM CLORIDE, BORIC ACID VÀ BRASSINOLIDE XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN MÀU SẮC VỎ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT HỒNG

ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM CLORIDE, BORIC ACID VÀ BRASSINOLIDE XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN MÀU SẮC VỎ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT HỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
54-61
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CALCIUM CLORIDE, BORIC ACID VÀ BRASSINOLIDE XỬ LÝ TRƯỚC THU HOẠCH ĐẾN MÀU SẮC VỎ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TRÁI QUÝT HỒNG

Tên tác giả
Trịnh Xuân Việt và Lê Văn Hòa
Category
Monthly Journal
Title

Effects of calcium chloride, boric acid, brassinolide as preharvest spraying on the improvement of peel color and storage duration of ‘Hong’ mandarin fruits

Author
Trinh Xuan Viet, Le Van Hoa
Tóm tắt

Nghiên cứu cải thiện màu sắc vỏ trái cũng như phẩm chất của quýt Hồng nhằm nâng cao giá trị thương phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên với bảy nghiệm thức: CaCl2 (1.000 và 2.000 ppm); H3BO3 (50 và 100 ppm); Brassinolide (1 và 1,5 ppm) và đối chứng (phun nước), ba lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là hai cây, các nghiệm thức được xử lý ở thời điểm 120, 113 và 105 ngày trước khi thu hoạch. Khi đạt độ chín thu hoạch, mẫu trái được thu và bảo quản ở điều kiện nhiệt độ phòng trong năm tuần tại Phòng thí nghiệm Sinh lý Thực vật, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho thấy, nghiệm thức Brassinolide nồng độ từ 1 - 1,5 ppm có tác dụng làm chuyển đổi màu xanh vỏ trái quýt Hồng thành màu vàng đồng rất đẹp, đồng thời làm gia tăng chất lượng trái quýt Hồng khi phân tích các chỉ tiêu phẩm chất (độ Brix, pH, vitamin C) và kéo dài được thời gian tồn trữ sau thu hoạch so với nghiệm thức thí nghiệm.

Abstract

Study on improvement of the peel color as well as the quality of ‘Hong’ mandarin aimed to enhance the commercial value and meet the consumers’ requirements. The experiment was arranged in a completely randomized design with seven treatments: CaCl2 (1,000 and 2,000 ppm); H3BO3 (50 and 100 ppm); Brassinolide (1 and 1.5 ppm) and control (water spraying) with three replicates, two trees each, treatments at 120, 113 and 105th day before harvesting. When ripening, fruits were collected and stored at room temperature for five weeks at the Plant Physiology Laboratory, Can  Tho University. The results showed that the Brassinolide treatment with concentrations from 1 to 1.5 ppm had the effect of converting the green color into a very beautiful copper-yellow color of ‘Hong’ mandarin fruits, and at the same time increasing the quality parameters (Brix, pH, vitamin C) and prolong the post-harvest storage duration compared to the other treatments.

Từ khoá / Keywords

Quýt Hồng
calcium cloride
boric acid
Brassinolide
xử lý trước thu hoạch
thời gian bảo quản
‘Hong’ mandarin
Calcium chloride
Boric acid
Brassinolide
preharvest spraying
storage duration