• ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỒI IN VITRO CÂY BÍ KỲ NAM (Hydnophytum formicarum Jack) Ở PHÚ QUỐC

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỒI IN VITRO CÂY BÍ KỲ NAM (Hydnophytum formicarum Jack) Ở PHÚ QUỐC

Xem các bài khác
Số trang của bài
65-73
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỒI IN VITRO CÂY BÍ KỲ NAM (Hydnophytum formicarum Jack) Ở PHÚ QUỐC

Tên tác giả
Nguyễn Thị Thu Hậu, Đinh Văn Khiêm, Nguyễn Nhựt Linh
Category
Monthly Journal
Title

Effects of plant growth stimulators on in vitro shoot formation of Hydnophytum formicarum in Phu Quoc

Author
Nguyen Thi Thu Hau, Đinh Van Khiem, Nguyen Nhut Linh
Tóm tắt

Bí kỳ nam (Hydnophytum formicarum Jack) là loài thực vật nằm trong danh mục bảo tồn gen thuộc nhóm nguy cấp (EN). Hạt Bí kỳ nam trong tự nhiên có tỷ lệ nảy mầm thấp, cây giống chỉ được tìm thấy do sự nảy mầm từ hạt khi cây mẹ ra hoa, tạo quả và phát tán trong rừng. Nghiên cứu quá trình hình thành chồi in vitro nhằm cung cấp nguyên liệu cho quá trình nhân giống cây Bí kỳ nam bằng phương pháp nuôi cấy mô. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sử dụng calcium hypochlorite 10% để khử trùng mẫu trong thời gian 10 phút có tỷ lệ mẫu vô trùng là 96,67% và tỷ lệ mẫu vô trùng có khả năng tái sinh là 93,33%. Môi trường ½ MS bổ sung 30 g/L sucrose, 7,5 g/L agar và 0,5 mg/L thidiazuron (TDZ), sau 6 tuần nuôi cấy, cho tỷ lệ tạo mô sẹo 100%, mô sẹo xốp, có màu xanh cốm. Chồi in vitro Bí kỳ nam được tái sinh trên môi trường ½ MS có bổ sung 2,5 mg/L BA và 0,3 mg/mL NAA cho tỷ lệ đạt 46,67% mô sẹo tạo chồi, số chồi/mẫu là 12, chiều cao chồi đạt trung bình 2,27 cm, chồi mang từ 2 - 6 lá, lá mở rộng, màu xanh đậm thích hợp để tái sinh cây hoàn chỉnh.

Abstract

Hydnophytum formicarum Jack is a species of plant on the list of endangered genera (EN). Hydnophytum formicarum Jack seeds in nature have a low germination rate, seedlings are only found due to germination from seeds when the mother plant flowers, produces fruit and disperses in the forest. Research on the formation of in vitro shoots to provide raw materials for the propagation of male H. formicarum Jack by tissue culture method. The results showed that using 10% calcium hypochlorite for 10 minutes resulted in a sterile sample rate of 96.67% and a reproducible sterile sample rate of 93.33%. ½ MS medium supplemented with 30 g/L Sucrose, 7.5 g/L agar and 0.5 Thidiazuron, resulted in callus formation at the rate of 100% with friable and green tissue after 42 days of culture. The shoots of H. formicarum Jack were formed on ½ MS medium supplemented with 2.5 mg/L BA and 0.3 mg/L NAA with rate of 46.67%; the number of shoots/sample was 12; height of shoot was 2.27 cm with 2 - 6 leaves, the leaves were enlarged and dark green.

Từ khoá / Keywords

Bí kỳ nam
chất kích thích sinh trưởng
chồi
in vitro
Hydnophytum formicarum
growth stimulators
in vitro shoots