• XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP DINH DƯỠNG N, P VÀ K CHO CÂY CAM SÀNH TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP DINH DƯỠNG N, P VÀ K CHO CÂY CAM SÀNH TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG

Xem các bài khác
Số trang của bài
76-82
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẨN ĐOÁN VÀ KHUYẾN CÁO TÍCH HỢP DINH DƯỠNG N, P VÀ K CHO CÂY CAM SÀNH TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH HẬU GIANG

Tên tác giả
Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Hải Đăng, Trần Ngọc Hữu, Lê Vĩnh Thúc, Trần Minh Mẫn, Trần Chí Nhân, Lý Ngọc Thanh Xuân
Category
Monthly Journal
Title

Building of diagnosis and recommendation integrated system for determination of N, P, K nutritional status of king mandarin in Chau Thanh district, Hau Giang province

Author
Nguyen Quoc Khuong, Nguyen Hai Dang, Tran Ngoc Huu, Le Vinh Thuc, Tran Minh Man, Tran Chi Nhan, Ly Ngoc Thanh Xuan
Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xây dựng hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp (DRIS) dinh dưỡng khoáng N, P và K cho cây cam sành. Mẫu lá không nhiễm bệnh được thu từ 42 vườn trồng cam sành tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Mỗi vườn chọn 10 cây không mang trái và trên mỗi cây thu 10 lá ở cành cấp 2. Bộ chuẩn DRIS được xây dựng từ hàm lượng N, P và K trong lá. Kết quả nghiên cứu ghi nhận năng suất cam sành trung bình của nhóm năng suất cao đạt cao hơn so với nhóm năng suất thấp, với giá trị lần lượt 36,8 và 28,2 kg cây-1.Hàm lượng N, P và K của nhóm năng suất cao đạt cao hơn nhóm năng suất thấp. Đồng thời, phương sai, tỷ lệ trung bình và hệ số biến thiên của nhóm năng suất cao có hai cặp tỷ lệ được chọn làm tiêu chuẩn DRIS là N/P (141,4, 30,3 và 39,3%) và N/K (734,6, 3,71 và 28,6%).

Abstract

The objective of this study was to establish the diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) for king mandarin based on foliar N, P and K nutrient contents. Samples of disease-free leaves were collected from 42 orchards of king mandarin in Chau Thanh district, Hau Giang province. Ten fruitless trees were selected from each orchard and 10 leaves were collected from secondary branches of each tree. The DRIS was built based on the contents of N, P and K in leaves. The results showed that the average yield of oranges in the high yielding group was higher than that of the low yielding group, with values of 36.8 and 28.2 kg tree-1, respectively. The content of N, P and K of the high yielding group was higher than that of the low yielding group. At the same time, the variance, mean, and coefficient of variation of the high-yielding group had two pairs of ratios selected as DRIS standards, namely N/P (141.4, 30.3 and 39.3%) and N/K (734.6, 3.71 and 28.6%).

Từ khoá / Keywords

Cam sành
hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp
dưỡng chất N
P và K
King mandarin
diagnosis and recommendation integrated system
N
P
K nutrients