• XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG CARBON HỮU CƠ TRONG ĐẤT TRÊN MỘT SỐ KIỂU CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG CARBON HỮU CƠ TRONG ĐẤT TRÊN MỘT SỐ KIỂU CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Xem các bài khác
Số trang của bài
35-42
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH TRỮ LƯỢNG CARBON HỮU CƠ TRONG ĐẤT TRÊN MỘT SỐ KIỂU CANH TÁC NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH ĐỒNG THÁP

Tên tác giả
Nguyễn Thị Hải Lý, Lư Ngọc Trâm Anh, Nguyễn Thị Phương
Category
Monthly Journal
Title

Determination of organic carbon stock in soil on some patterns of agricultural cultivation in Dong Thap province

Author
Nguyen Thi Hai Ly, Lu Ngoc Tram Anh, Nguyen Thi Phuong
Tóm tắt

Trữ lượng carbon là một yếu tố quan trọng để đánh giá về khả năng giữ carbon và chất lượng của đất. Vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng cố định carbon hữu cơ trong đất trên một số kiểu canh tác ở vùng đồng lụt ven sông Tiền và sông Hậu và vùng đồng lụt kín của tỉnh Đồng Tháp. Ở hai khu vực này, chọn 10 khu vực nhỏ (1 km × 1 km) để khảo sát các kiểu canh tác và lấy mẫu đất ở tầng 0 - 20 cm và 20 - 50 cm. Thành phần sa cấu đất, pHKCl, dung trọng và chất hữu cơ được phân tích nhằm xác định tính chất đất và ước tính trữ lượng carbon trong đất. Kết quả nghiên cứu đã xác định trữ lượng carbon trong đất ở các kiểu canh tác có xu hướng thấp ở độ sâu 0 - 20 cm và cao ở độ sâu 20 - 50 cm. Ở vùng đồng lụt ven sông Tiền và sông Hậu, tầng đất mặt của kiểu canh tác vườn có trữ lượng carbon là cao nhất (9,48 ± 0,02 kgC/m2 ), và ở tầng đất sâu (20 - 50 cm) của kiểu canh tác lúa - mè lại có trữ lượng carbon cao nhất (16,24 ± 0,86 kgC/m2 ) (p < 0,05). Ở vùng đồng lụt kín, kiểu canh tác màu có trữ lượng carbon đất cao nhất ở tầng 0 - 20 cm (9,38 ± 0,06 kgC/m2 ) (p < 0,05), và kiểu canh tác vườn có trữ lượng carbon đất cao ở tầng 20 - 50 cm (13,81 ± 1,67 kgC/m2 ).

Abstract

Carbon stock is an important factor in assessing soil carbon storage capacity and soil quality. Therefore, the study was carried out to determine the ability to sequestrate organic carbon in the soil on some types of agricultural cultivation, in the floodplain area along the Tien and Hau rivers and the closed floodplains in Dong Thap province. In these two areas, 10 sub-areas (1 km × 1 km) were selected to survey the cultivation patterns and to collect soil samples in 2 depths (0 - 20 cm and 20 - 50 cm). Soil texture, pHKCl, bulk density and organic matter were analyzed to determine soil properties and estimate the carbon stock in the soil. Results determined that the soil organic carbon (SOC) stock in agricultural cultivation types tends to be low at a depth of 0 - 20 cm and high at a depth of 20 - 50 cm. In which, the floodplain area along the Tien and Hau river, the topsoil of the orchard has the highest SOC stock (9.48 ± 0.02 kgC/m2 ), and in the deep soil layer (20 - 50 cm) of rice-sesame cultivation type has the highest carbon stock (16.24 ± 0.86 kgC/m2 ) (p < 0.05). In the closed floodplains, the crop cultivation has the highest soil carbon stock at the 0 - 20 cm layer (9.38 ± 0.06 kgC/m2 ) (p < 0.05), and the orchard has high soil carbon stock at the 20 - 50 cm layer (13.81 ± 1.67 kgC/m2 ).

Từ khoá / Keywords

Cố định carbon
chế độ canh tác
đất phù sa
đất phèn
Đồng Tháp
Carbon sequestration
cultivation regime
alluvial soil
acid sulfate soil
Dong Thap province