• XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ PHÙ HỢP CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VNUAĐ2 MỚI CHỌN TẠO TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ PHÙ HỢP CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VNUAĐ2 MỚI CHỌN TẠO TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

Xem các bài khác
Số trang của bài
54-59
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ PHÙ HỢP CHO GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VNUAĐ2 MỚI CHỌN TẠO TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI

Tên tác giả
Vũ Thị Thúy Hằng , Phạm Thị Ly , Phạm Trung Kiên
Category
Monthly Journal
Title

Identification of appropriate plant density for new soybean variety VNUAĐ2 in Gia Lam - Hanoi

Author
Vu Thi Thuy Hang, Pham Thi Ly, Pham Trung Kien
Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện để xác định mật độ phù hợp cho giống đậu tương VNUAĐ2 mới chọn tạo. Thí nghiệm đươc bố trí trong vụ Xuân và vụ Hè Thu năm 2019 tại Gia Lâm - Hà Nội với 4 mật độ từ 30 - 60 cây/m2 . Đánh giá cho thấy mật độ ảnh hưởng ở mức có ý nghĩa đến các đặc điểm sinh trưởng và phát triển, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của VNUAĐ2. Tùy theo mật độ, chiều cao cây biến động từ 51,4 - 60,9 cm; số quả/cây biến động từ 26,6 - 29,9 quả với tỷ lệ quả chắc > 92%. Khối lượng 1.000 hạt biến động từ 207,3 - 244,7 g, năng suất cá thể biến động từ 15,5 - 24,0 g/cây và năng suất thực thu biến động từ 2,02 - 2,62 tấn/ha. VNUAĐ2 có thể gieo trồng với mật độ 40 - 50 cây/m2 , tuy nhiên mật độ 40 cây/m2 là mật độ phù hợp nhất với năng suất cá thể, chỉ số thu hoạch và năng suất thực thu cao hơn so với các mật độ khác.

Abstract

This study was conducted to determine the suitable plant density for newly selected soybean variety VNUAĐ2. Experiment was conducted in the spring and summer-autumn crop of 2019 in Gia Lam - Hanoi with 4 plant densities from 30 to 60 plants/m2 . The evaluation showed that plant density significantly affected plant growth and development characteristics, yield components and yield of VNUAĐ2. Depending on the plant density, the plant height varied from 51.4 to 60.9 cm; the number of pods/plant varied from 26.6 to 29.9 with high percentage of filled pods > 92%. Weight of 1000 seeds varied from 207.3 - 244.7 g, individual yield varied from 15.5 to 24.0 g/plant, yield varied from 2.02 to 2.62 tons/ha. VNUAĐ2 could be planted with density of 40-50 plants/m2 , but the density of 40 plants/m2 was the most suitable for individual yield, harvest index and yield higher than other plant densities.

Từ khoá / Keywords

Đậu tương
mật độ
năng suất
Soybean
plant density
yield