• XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG, LIỀU LƯỢNG VÀ LOẠI PHÂN ĐẠM THÍCH HỢP CHO GIỐNG NGÔ SINH KHỐI ĐH17-5 TẠI NINH THUẬN

XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG, LIỀU LƯỢNG VÀ LOẠI PHÂN ĐẠM THÍCH HỢP CHO GIỐNG NGÔ SINH KHỐI ĐH17-5 TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
40-48
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO TRỒNG, LIỀU LƯỢNG VÀ LOẠI PHÂN ĐẠM THÍCH HỢP CHO GIỐNG NGÔ SINH KHỐI ĐH17-5 TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Đào Thị Hằng, Phan Công Kiên , Trần Văn Thịnh , Nguyễn Văn Sơn , Trịnh Thị Vân Anh , Lê Minh Khoa
Category
Monthly Journal
Title

Determination of sowing distance, doses and type of nitrogen fertilizers for the maize biomass variety DH17-5 in Ninh Thuan province

Author
Dao Thi Hang, Phan Cong Kien, Tran Van Thinh, Nguyen Van Son, Trinh Thi Van Anh, Le Minh Khoa
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định khoảng cách gieo trồng, liều lượng và loại phân đạm thích hợp cho giống ngô sinh khối ĐH17-5 đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao trên nền đất lúa không chủ động nước tại Ninh Thuận. Thí nghiệm 1 được trồng vụ Xuân Hè 2020, đơn yếu tố ở 5 khoảng cách khác nhau: 70˟ 30 cm, 70˟ 25 cm (đối chứng), 70˟ 20 cm, 70˟ 15 cm, 70˟ 10 cm. Thí nghiệm 2 được trồng ở vụ Hè Thu 2020 và bố trí theo kiểu lô chính, lô phụ; lô chính là hai loại phân đạm urê và SA, lô phụ là năm liều lượng đạm: 100 kg, 130 kg, 160 kg (đối chứng), 190 kg và 220 kg N/ha. Kết quả cho thấy, xác định công thức 70 ˟ 15 cm là khoảng cách tối ưu nhất cho năng suất sinh khối tươi 52,4 tấn/ha; năng suất chất khô 18,3 tấn/ha; lợi nhuận 30,68 triệu đồng/ha và tỷ suất lợi nhuận 77,78 (%). Giống ngô ĐH17-5 chịu tác động rõ rệt của yếu tố đạm, trong điều kiện canh tác tại Ninh Thuận thì lượng đạm phù hợp nhất là 190 kg N/ha. Giống ngô ĐH17-5 được trồng khoảng cách 70 ˟ 15 cm, bón phân đạm urê với liều lượng 190 kg N/ha + 80 kg P2 O5 + 90 kg K2 O/ha kết hợp nền phân bò hoai 5 tấn/ha cho năng suất sinh khối thực thu 60,4 tấn/ha, năng suất chất khô 18,4 tấn/ha và tỷ suất lợi nhuận 93,11%.

Abstract

The study was carried out to determine the sowing distance, doses and types of nitrogen suitable for the biomass maize variety DH17-5 for the high biomass and economic efficiency on the converted rice land lacking of irrigation in Ninh Thuan. The first experiment was carried out in the Summer Autumn season of 2020 by single factor with five different formulas: 70˟ 30; 70˟ 25; 70˟ 20; 70˟ 15; 70˟ 10 cm (the control formula was 70˟ 25 cm). The second experiment was carried out in the Summer Autumn season of 2020 by split plot design. The main plot factor was two types of nitrogen fertilizer: Urea and Ammonium Sulfate; the sub-plots included 5 doses of nitrogen fertilizer: 100, 130, 160, 190, 200 kg N ha-1, (the control was applied 160 kg urea ha-1). The result showed that the distance of 70 ˟ 15 centimeter was the best sowing distance which had the fresh biomass yield of 52.4 ton ha-1; dried matter yield was 18.3 ton ha-1; the profits were 30.68 million VND ha-1 and the margin profit was 77.78%. The DH17-5 variety was markedly affected by nitrogen in the cultivation conditions in Ninh Thuan; the most suitable amount of nitrogen was 190 kgN/ha. The biomass maize variety DH17-5 grown with the density of 70 ˟ 15 cm and fertilizer dose of 190 kg N + 80 kg P2 O5 and 90 kg K2 O ha-1 combined with 5 tons of cow manure had the biomass yield of 60.4 tons ha-1, dry matter yield of 18.4 tons ha-1 and profit margin of 93.11%.

Từ khoá / Keywords

Cây ngô
giống ngô sinh khối ĐH17-5
khoảng cách
liều lượng và loại phân đạm
maize
biomass maize variety DH17-5
distance
fertilizer dose and type