• XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO, LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ THỜI ĐIỂM THU PHÙ HỢP CHO GIỐNG CAO LƯƠNG LATTE LÀM THỨC ĂN GIA SÚC TẠI NINH THUẬN

XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO, LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ THỜI ĐIỂM THU PHÙ HỢP CHO GIỐNG CAO LƯƠNG LATTE LÀM THỨC ĂN GIA SÚC TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
48-54
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIEO, LIỀU LƯỢNG PHÂN ĐẠM VÀ THỜI ĐIỂM THU PHÙ HỢP CHO GIỐNG CAO LƯƠNG LATTE LÀM THỨC ĂN GIA SÚC TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Phan Công Kiên , Nguyễn Văn Sơn , Trịnh Thị Vân Anh , Lê Minh Khoa , Phạm Trung Hiếu , Nguyễn Văn Thắng , Nguyễn Xuân Vi
Category
Monthly Journal
Title

Determination of sowing distance, nitrogen dose and appropriate cutting time for sorghum variety Latte as livestock feed in Ninh Thuan province

Author
Phan Cong Kien, Nguyen Van Son, Trinh Thi Van Anh, Le Minh Khoa, Pham Trung Hieu, Nguyen Van Thang, Nguyen Xuan Vi
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác khoảng cách gieo, liều lượng đạm và thời điểm thu thích hợp cho giống cao lương Latte làm thức ăn gia súc tại Ninh Thuận. Kết quả cho thấy, giống cao lương Latte cho năng suất chất xanh, vật chất khô và protein đạt cao nhất (tương ứng là 116,4; 18,7 và 1,7 tấn/ha/năm) khi gieo với khoảng cách 60 ˟ 15 cm (110.000 khóm/ha). Khi bón N với liều lượng 340 kg N/ha và cắt 3 lứa thì năng suất chất xanh, chất khô và protein đạt tương ứng là 141,2; 23,0 và 2,1 tấn/ha/năm. Thời điểm thu thích hợp cho là trước khi hoa trỗ 5 ngày (sau trồng 55 ngày, tái sinh 35 ngày) với năng suất chất xanh, vật chất khô và Protein tương ứng là 108,6 tấn/ha; 19,3 tấn/ha và 1,8 tấn/ha.

Abstract

The study was conducted to evaluate the effects of sowing distance, nitrogen dose and appropriate cutting time for sorghum variety Latte as livestock feed in Ninh Thuan province. The results showed that the green biomass yield, dry matter and protein were highest (116.4; 18.7 and 1.7 tons per hectare, respectively) when the sorghum variety Latte was sown with distance of 60 ˟ 15 cm (110,000 plants per hectare). The green biomass yield, dry matter and protein reached 141.2; 23.0 and 2.1 tons per hectare, respectively when cutting 3 times and applying 340 kg N per hectare. The appropriate cutting time for harvesting the sorghum variety Latte was 5 days before flowering (55 days after sowing, 35 days after ratooning) with corresponding green biomass yield, dry matter and protein of 108.6; 19.3 and 1.8 tons per hectare, respectively.

Từ khoá / Keywords

Cao lương
giống cao lương Latte
khoảng cách gieo
Liều lượng phân đạm
thời điểm thu
Sorghum
sorghum variety Latte
sowing distance
nitrogen dose
cutting time
haversting time