• XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY BỆNH PHÂN TRẮNG CỦA VI KHUẨN Vibrio spp. PHÂN LẬP TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY BỆNH PHÂN TRẮNG CỦA VI KHUẨN Vibrio spp. PHÂN LẬP TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Xem các bài khác
Số trang của bài
125-132
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG GÂY BỆNH PHÂN TRẮNG CỦA VI KHUẨN Vibrio spp. PHÂN LẬP TRÊN TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) Ở MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tên tác giả
Trương Minh Út, Lê Minh Khôi , Nguyễn Trọng Nghĩa , Lý Thị Ngọc Duyên , Từ Thanh Dung
Category
Monthly Journal
Title

Pathogenicity determination of Vibrio spp. causing white feces disease on white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) in some provinces of the Mekong Delta

Author
Truong Minh Ut, Le Minh Khoi, Nguyen Trong Nghia, Ly Thị Ngoc Duyen, Tu Thanh Dung
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm xác định khả năng gây bệnh phân trắng của 4 loài vi khuẩn Vibrio alginolyticus (A), V. cholerae (C), V. vulnificus (V) và V. parahaemolyticus (P) được phân lập từ tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả thí nghiệm cảm nhiễm đơn loài xác định nồng độ gây chết 50% (LD50) của V. vulnificusV. parahaemolyticus lần lượt là 1,5 × 104 CFU/mL và 2,7 × 105 CFU/mL. Tỉ lệ chết của tôm trong thí nghiệm cảm nhiễm với tổ hợp Vibrio spp. được ghi nhận theo thứ tự ACVP < ACP < ACV < AVP < AVP ở tất cả các nồng độ cảm nhiễm. Đặc biệt, ở thí nghiệm cảm nhiễm với tổ hợp vi khuẩn V. alginolyticus, V. cholerae, V. vulnificus (ACV) và V. alginolyticus, V. cholerae, V. parahaemolyticus (ACP) tôm biểu hiện dấu hiệu bệnh lý đường ruột có phân lỏng và màu trắng sữa đặc trưng tương tự như tôm thẻ chân trắng bị bệnh phân trắng thu từ ao nuôi ngoài tự nhiên.

Abstract

The purpose of this study was to determine the pathogenicity of 4 species of Vibrio alginolyticus (A), V. cholerae (C), V. vulnificus (V) and V. parahaemolyticus (P) isolated from white leg shrimp (Litopenaeus vannamei) infected with white feces disease in some provinces of the Mekong Delta. The results of the single-species challenge test identified the 50% lethality (LD50) concentration of V. vulnificus and V. parahaemolyticus was 1.5 ×  104 CFU/mL and 2.7 × 105 CFU/mL, respectively. In the experiment combined challenge of Vibrio spp., the mortality of shrimp was recorded in the order ACVP < ACP < ACV < AVP < AVP at all treatments. In particular, the challenged shrimp at the experiment of combination of V. alginolyticus, V. cholerae, V. vulnificus (ACV) and V. alginolyticus, V. cholerae, V. parahaemolyticus (ACP) showed clinical signs of white feces disease similar to those observed from naturally infected shrimp at farms.

Từ khoá / Keywords

Tôm thẻ chân trắng
vi khuẩn Vibrio spp.
bệnh phấn trắng
White-leg shrimp
Vibrio spp.
white feces disease