• XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TÁCH CHIẾT ANTHOCYANIN CÓ HỖ TRỢ SIÊU ÂM TỪ CỦ HÀNH TÍM SÓC TRĂNG

XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TÁCH CHIẾT ANTHOCYANIN CÓ HỖ TRỢ SIÊU ÂM TỪ CỦ HÀNH TÍM SÓC TRĂNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
31-37
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU TÁCH CHIẾT ANTHOCYANIN CÓ HỖ TRỢ SIÊU ÂM TỪ CỦ HÀNH TÍM SÓC TRĂNG

Tên tác giả
Đinh Lê Khanh, Cung Thị Tố Quỳnh, Hoàng Thị Lệ Hằng
Category
Monthly Journal
Title

Determining optimal conditions for anthocyanin extraction from Soc Trang purple shallots using ultrasonic method

Author
Dinh Le Khanh, Cung Thi To Quynh, Hoang Thi Le Hang
Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục đích xác định các thông số kỹ thuật thích hợp trong quá trình tách chiết anthocyanin từ củ hành tím Sóc Trăng bằng phương pháp trích ly có hỗ trợ siêu âm. Trên cơ sở khảo sát các yếu tố chính như hệ dung môi, kích thước nguyên liệu, tỷ lệ giữa dung môi và nguyên liệu, nhiệt độ và thời gian siêu âm; các thông số của quá trình trích ly đã được xác định gồm nguyên liệu được nghiền nhỏ với kích thước từ 1 - 2 mm, dung môi ethanol 50% bổ sung 1% HCl, tỷ lệ dung môi : nguyên liệu là 8 : 1. Quá trình tách chiết sử dụng siêu âm với tần số 37 kHz ở nhiệt độ 50o C trong thời gian 40 phút. Với các điều kiện này hàm lượng anthocyanin thu được là cao nhất đạt 24,17 mg/100 g.

Abstract

This study aims to determine the conditions for anthocyanin extraction from Soc Trang purple shallots (Allium ascalonium) using the ultrasonic-assisted extraction method. On the basis of surveying the main factors such as solvent system, size of raw materials, ratio between solvent and raw materials, temperature and ultrasonic time; the parameters of the extraction were determined, including crushed raw materials (about 1 - 2 mm in size), ethanol solvent 50% supplemented with 1% HCl, with a solvent : raw material ratio of 8 : 1. The extraction process used ultrasound with a frequency of 37 kHz at a temperature 50o C for 40 minutes. The anthocyanin content in the extract was 24.17 mg/100 g. This result can be applied to extract anthocyanin from purple shallots.

Từ khoá / Keywords

Hành tím Sóc Trăng
anthocyanin
trích ly
phương pháp hỗ trợ siêu âm
Shallots
Anthocyanin
extraction
ultrasonic-assisted method