XÁC ĐỊNH BISPHENOL A TRONG NƯỚC, ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHÔ

Xem các bài khác
Số trang của bài
111-118
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

XÁC ĐỊNH BISPHENOL A TRONG NƯỚC, ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHÔ

Tên tác giả
Lê Thị Hường, Phạm Thị Bưởi, Phạm Thị Toan, Nguyễn Bích Hạnh, Nguyễn Thị Hà , Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Trường Phú
Category
Monthly Journal
Title

Determination of Biphenol A in water and soil by gas chromatography - mass spectrometry

Author
Le Thi Huong, Pham Thi Buoi, Pham Thi Toan, Nguyen Bich Hanh, Nguyen Thi Ha, Tran Thi Thu Thao, Nguyen Truong Phu
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, phương pháp xác định Bisphenol A (BPA) trong nước và đất dựa trên phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS) với hệ thống cột DB - 5 ms (30 m - 0,25 mm - 0,25 µm) và detecter MS. Độ thu hồi tuyệt đối ở mẫu nước là 88,4% và mẫu đất là 83,3% và độ chính xác về độ tái lặp và độ lặp lại có độ lệch chuẩn tương đối tương ứng (RSD%) là 9,402% (nước) và 6,72% (đất). Giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của BPA trong nước lần lượt là 0,025 µg/L và 0,1 µg/L, và LOD, LOQ trong đất lần lượt là 1,1µg/kg và 4 µg/kg. Ứng dụng của phương pháp đã được thử nghiệm phân tích trên 5 mẫu đất và 5 mẫu nước thải được lấy tại tại Cửa Lò, Nghệ An kết quả cho thấy, trong mẫu nước thải phát hiện 2 mẫu có hàm lượng BPA (mẫu 2, 4) ở mức thấp, 3 mẫu (1, 3, 5) có hàm lượng thấp hơn giới hạn định lượng (LOQ) của phương pháp. BPA đều phát hiện hầu hết trong các mẫu đất, hàm lượng dao động từ 4,12 - 11,5 µg/kg. Việc tuân thủ tất cả các tham số xác nhận phương pháp chứng tỏ rằng quy trình này có thể sử dụng để phân tích BPA có trong môi trường đất và nước.

Abstract

In this study, the method to determine Bisphenol A (BPA) in water and soil was conducted using gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) with DB-5 ms column system (30 m -0.25 mm - 0.25 µm) and MS detector. The absolute recovery for the water sample was 88.4% and the soil sample was 83.3%; the accuracy of reproducibility and repeatability with relative standard deviation (RSD%) was 9.402% (water) and 6.72% (soil), respectively. Limits of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) of BPA in water samples were 0.025 µg/L and 0.1 µg/L, respectively; LOD, LOQ in soil samples were 1.1 µg/kg and 4 µg/kg, respectively. The application of the method was tested and analyzed on 5 soil samples and 5 wastewater samples collected at Cua Lo, Nghe An. The results showed that 2 samples of BPA were detected in wastewater samples (sample 2, 4) at a low level, 3 samples (1, 3, 5) had concentrations below the method’s limit of quantification (LOQ). BPA was detected in almost all soil samples with concentrations ranging from 4.12 to 11.5 µg/kg. Compliance with all parameters validates that the procedure is usable for the analysis of BPA in soil and water environments.

Từ khoá / Keywords

Bisphenol A
sắc ký khí khối phổ
đất và nước thải tại Cửa Lò
Biphenol A
gas chromatography-mass spectrometry
soil and waste water at Cua Lo