• ƯỚC LƯỢNG HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG VÀ ĐẠM TỔNG SỐ DỰA VÀO HÀM LƯỢNG CÁC BON HỮU CƠ TRONG ĐẤT

ƯỚC LƯỢNG HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG VÀ ĐẠM TỔNG SỐ DỰA VÀO HÀM LƯỢNG CÁC BON HỮU CƠ TRONG ĐẤT

Xem các bài khác
Số trang của bài
34-40
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ƯỚC LƯỢNG HÀM LƯỢNG LÂN HỮU DỤNG VÀ ĐẠM TỔNG SỐ DỰA VÀO HÀM LƯỢNG CÁC BON HỮU CƠ TRONG ĐẤT

Tên tác giả
Lê Văn Dang và Ngô Ngọc Hưng
Category
Monthly Journal
Title

Estimation of available phosphorus and total nitrogen content based on organic carbon in soil

Author
Le Van Dang and Ngo Ngoc Hung
Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm ước lượng hàm lượng lân (P) hữu dụng và đạm (N) tổng số trong một số nhóm đất chính trồng lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dựa vào hàm lượng các bon hữu cơ (OC) có trong đất. Nghiên cứu được thực hiện trên ba nhóm đất, bao gồm phèn, phù sa và nhiễm mặn đang canh tác lúa ở vùng ĐBSCL. Thời gian thu mẫu và phân tích được thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017. Mỗi nhóm đất thu 40 mẫu ở độ sâu 0 - 20 cm. Kết quả cho thấy, dựa vào OC có trong đất có thể xác định được hàm lượng P hữu dụng và N tổng số trong đất. Phương trình ước lượng P hữu dụng chung cho cả ba nhóm đất dựa vào OC là y = 5,62x + 8,83 (R2 = 0,73). Tương tự, phương trình ước lượng N tổng số trong đất dựa vào hàm lượng OC trong đất là y = 0,08x + 0,06 (R2 = 0,68).

Abstract

This study aimed to estimate available phosphorus (AP) and total nitrogen (TN) content in paddy soils in the Vietnamese Mekong Delta (VMD) based on organic carbon (OC) contents in soil. The study was carried out on three types of soils, including acid sulfate soil, alluvial soil, and salt-affected soil growing rice in the VMD. Soil samples collection and analysis were conducted from December 2016 to March 2017. 40 soil samples were collected from each soil type at 0 - 20 cm depth. The results showed that based on OC could be determined AP and TN content in the soil. The estimating equation for AP in three soils group is y = 5.62x + 8.83 (R2 = 0.73). Likewise, TN’s equation based on OC content is y = 0.08x + 0.06 (R2 = 0.68).

Từ khoá / Keywords

lân hữu dụng
đạm tổng số
các bon hữu cơ
đất lúa
Available phosphorus
total nitrogen
organic carbon
paddy soil