ỨNG DỤNG TỪ TRƯỜNG TRONG THÚC ĐẨY SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ SINH KHỐI CỦA CÂY TRỒNG

Xem các bài khác
Số trang của bài
74-80
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ỨNG DỤNG TỪ TRƯỜNG TRONG THÚC ĐẨY SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ SINH KHỐI CỦA CÂY TRỒNG

Tên tác giả
Nguyễn Hữu Kiên, Chu Đức Hà, La Việt Hồng, Hà Thị Quyến, Nguyễn Lê Khanh, Phạm Châu Thùy, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Đăng Cơ , Bùi Đình Tú, Lê Huy Hàm
Category
Monthly Journal
Title

Application of the magnetic field on the acceleration of the growth, development and biomass of the crop

Author
Nguyen Huu Kien, Chu Duc Ha, La Viet Hong, Ha Thi Quyen, Nguyen Le Khanh, Pham Chau Thuy, Tran Dang Khoa, Nguyen Dang Co, Bui Dinh Tu, Le Huy Ham
Tóm tắt

Thực vật luôn tồn tại và sinh sôi trong điều kiện từ trường (magnetic field, MF) trái đất. Tuy nhiên, cơ chế tác động của từ trường đến thực vật đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bài báo trình bày một cách chi tiết về tác động của từ trường đến sinh trưởng, phát triển và sinh khối của cây trồng. Trong đó, xử lý MF được chứng minh có thể tăng cường hoạt tính của các enzyme phân giải giúp tăng tỷ lệ nảy mầm ở hạt. Xử lý MF cũng giúp kích thích tổng hợp sắc tố ở lá, tăng hiệu quả của quang hợp và hô hấp giúp cây sinh trưởng và phát triển tốt hơn, đồng thời cải thiện được khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất thuận. Mặc dù vậy, xử lý MF vẫn đặt ra một số câu hỏi liên quan đến độc tính và những tác động môi trường. Tóm lại, bài báo này đã cung cấp một cái nhìn toàn diện về một giải pháp mới trong nghiên cứu sản xuất nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường.

Abstract

Plants always survive and generate under the Earth’s magnetic field (MF). However, the effects of the MF on plant species have not been clearly demonstrated. In this review, a comprehensive understanding of the impact of the MF on the growth, development and biomass of crops has been provided and discussed. Among them, the application of MF could enhance the activity of some degrading enzymes, thus, increase the seed germination and vigor. Great efforts have been made in order to demonstrate that MF could promote the biosynthesis of photosynthetic pigments in leaves, improve the efficiency of photosynthesis and spiration, and consequently enhance the stress tolerance in crops. Additionally, it would be very important to raise a question on the toxicity and effects of the MF-treated plants. Taken together, our review could provide an intensive foundation for further sustainable and eco-friendly research and production in agriculture.

Từ khoá / Keywords

Từ trường
cây trồng
sinh trưởng
phát triển
bất lợi
tác động
Magnetic field
Crop
growth
development
Stress
effect