• ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN TRỰC TUYẾN CHO CÂY LÚA TẠI TỈNH BẮC NINH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN TRỰC TUYẾN CHO CÂY LÚA TẠI TỈNH BẮC NINH

Xem các bài khác
Số trang của bài
96-103
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ WEBGIS HƯỚNG DẪN BÓN PHÂN TRỰC TUYẾN CHO CÂY LÚA TẠI TỈNH BẮC NINH

Tên tác giả
Trần Thị Minh Thu, Trần Minh Tiến , Đặng Thị Thanh Hảo, Nguyễn Bùi Mai Liên, Tạ Hải Anh
Category
Monthly Journal
Title

Applying WebGIS technique for online fertilizer recommendation for rice in Bac Ninh province

Author
Tran Thi Minh Thu, Tran Minh Tien, Dang Thi Thanh Hao, Nguyen Bui Mai Lien, Ta Hai Anh
Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) và hướng dẫn bón phân trực tuyến cho cây lúa tại tỉnh Bắc Ninh trên nền công nghệ WebGIS. Căn cứ vào tính chất đất đai, kỹ thuật canh tác, điều kiện khí hậu đã tiến hành xây dựng công thức tính toán nhu cầu bón phân cho cây lúa phù hợp với đặc điểm khí hậu tỉnh Bắc Ninh và đặc điểm đất đai của từng khoanh đất. Bộ CSDL trực tuyến về chất lượng đất trồng lúa và phần mềm hướng dẫn bón phân trực tuyến cho cây lúa được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, gồm 6 bước, không chỉ cung cấp khuyến cáo bón phân trực tuyến cho lúa theo từng khoanh đất mà còn hỗ trợ cho việc xác định địa điểm cung cấp phân bón một cách thuận lợi nhất.

Abstract

This paper presents the results of applying WebGIS techniques for building a paddy rice soil database and online fertilizer recommendation for rice in Bac Ninh province. A formula was developed to calculate fertilizer demand for rice in accordance with the climatic characteristics of Bac Ninh province and the soil characteristics of each rice field based on soil properties, farming techniques, and climate conditions. The paddy soil database and online fertilizer recommendation were conveniently designed for users including 6 steps which not only provide the rates of fertilizer application for rice in each rice field, but also determine the most convenient fertilizer providers.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
bón phân cho lúa
cơ sở dữ liệu đất lúa
WebGIS
tỉnh Bắc Ninh
rice
paddy rice soil database
WebGIS
Bac Ninh province