• ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRỒNG HAI GIỐNG NHO NH01-48 VÀ NH01-152 TRONG NHÀ MÀNG TẠI NINH THUẬN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRỒNG HAI GIỐNG NHO NH01-48 VÀ NH01-152 TRONG NHÀ MÀNG TẠI NINH THUẬN

Xem các bài khác
Số trang của bài
10-18
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRỒNG HAI GIỐNG NHO NH01-48 VÀ NH01-152 TRONG NHÀ MÀNG TẠI NINH THUẬN

Tên tác giả
Mai Văn Hào, Phạm Trung Hiếu, Phạm Văn Phước, Phan Công Kiên, Phan Văn Tiêu, Đỗ Tỵ, Nại Thanh Nhàn, Võ Minh Thư
Category
Monthly Journal
Title

Application of high technology in growing NH01-48 and NH01-152 grape varieties in nethouse in Ninh Thuan province

Author
Mai Van Hao, Pham Trung Hieu, Phan Cong Kien, Pham Van Phuoc, Phan Van Tieu, Do Ty, Nai Thanh Nhan, Vo Minh Thu
Tóm tắt

Nho là cây trồng đặc thù có hiệu quả kinh tế cao tại Ninh Thuận. Hai giống nho chất lượng cao NH01-48 và NH01-152 có nhiều triển vọng cho trồng nho trong nhà màng ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế. Nghiên cứu trồng 2 giống nho tiến hành trong 3 loại nhà màng được thiết kế khác nhau tại Nha Hố. Theo dõi, đánh giá sinh trưởng, năng suất, chất lượng nho được thực hiện trong 2 vụ thu hoạch từ năm 2020 đến năm 2021. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 2 giống nho sinh trưởng và phát triển tốt hơn khi trồng trong 2 loại nhà màng thiết kế mái di động, hệ thống điều khiển khí hậu (nhà màng 1) và nhà màng thiết kế chữ Y theo hàng, có mái che, lưới cuốn xung quanh (nhà màng 3) phù hợp với điều kiện khí hậu khô nóng và gió lớn tại Ninh Thuận so với kiểu nhà màng truyền thống. Trồng trong nhà màng cải tiến đã giúp tăng khả năng đậu quả (ít bị sáp, khô bông) do ảnh hưởng nhiệt độ cao, giảm ảnh hưởng của mưa trong mùa mưa. Hai giống NH01-48 và NH01-152 có năng suất tương ứng từ 32,9 - 35,6 tấn và 18,6 - 20,6 tấn/ha/2 vụ/năm; chất lượng quả nho cao (Brix > 16%, thịt quả chắc); lợi nhuận từ 1,30 - 1,38 tỷ đồng/ha/năm và 1,87 - 1,92 tỷ đồng/ha/năm đầu thời kỳ kinh doanh.

Abstract

Grapes are a specific crop with high economic efficiency in Ninh Thuan province. Two high-quality grape varieties NH01-48 and NH01-152 have a great prospect for growing in nethouse by using high technology to improve quality and economic efficiency. Study on growing 2 grape varieties was conducted in 3 different types of nethouses in Nha Ho. Monitoring and evaluation of growth, yield, and quality of grapes were carried out in 2 crop seasons from 2020 to 2021. The study results showed that 2 grape varieties grew better when planted in 2 types of nethouses with movable roof design, climate control system (nethouse No1) and Y-shaped nethouse in rows, with roof cover, netting around (nethouse No3) suitable for dry and hot climate conditions and high wind in Ninh Thuan compared to the traditional nethouse type. Growing grapes in improved nethouses has increased fruit setting (reducing the rate of flowers withering and falling off) due to high temperature, reducing the effect of rain during the rainy season. Two grape varieties NH01-48 and NH01-152 had yields of 32.9 - 35.6 tons and 18.6 - 20.6 tons/ha/2 crops/year, respectively; high quality grape berries (Brix > 16%, firm flesh); profit from 1.30 – 1.38 billion VND/ha/year and 1.87 – 1.92 billion VND/ha/year for the first 2 crops.

Từ khoá / Keywords

Giống nho NH01-48 và NH01-152
nhà màng
Công nghệ cao
Grape varieties NH01-48 and NH01-152
nethouse
high technology