ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU NGẬP AS996-Sub1

Xem các bài khác
Số trang của bài
3-8
Bài toàn văn
Chuyên mục
Tạp chí thường kỳ
Tên bài

ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ TRONG CHỌN TẠO GIỐNG LÚA CHỊU NGẬP AS996-Sub1

Tên tác giả
Doãn Thị Hương Giang, Lưu Minh Cúc, Lê Huy Hàm
Category
Monthly Journal
Title

Application of molecular markers in breeding of submergence-tolerant rice variety AS996-Sub1

Author
Doan Thi Huong Giang, Luu Minh Cuc, Le Huy Ham
Tóm tắt

Chỉ thị phân tử đã được ứng dụng rất nhiều trong lĩnh vực chọn tạo giống cây trồng, đặc biệt là cây lúa. Quần thể chọn giống được tạo ra từ việc lai tạo giữa giống lúa AS996 và giống lúa mang gen chịu ngập IR64-Sub1. QTL chịu ngập Sub1, giữ vai trò tới 70% tính chịu ngập. Sử dụng 400 chỉ thị để sàng lọc hai giống bố mẹ đã tìm được 71 chỉ thị SSR cho đa hình. Tiến hành chọn lọc các cá thể của quần thể lai trở lại trong thế hệ BC1F1 , BC2F1 và BC3F1 bằng chỉ thị phân tử SSR đa hình để sàng lọc sự có mặt của QTL chịu ngập Sub1 và nền gen giống nhận gen. Trong số 120 cá thể BC1F1 , đã chọn được cá thể số 16 mang nền gen của giống AS996 là 80% (alen A), và mang kiểu gen dị hợp tử (alen H) đạt tỉ lệ 20% để phát triển tiếp quần thể lai trở lại. Trong số 128 cá thể BC2F1 , đã chọn được cá thể số 5 mang nền gen của giống AS996 là 93,8% (alen A), và mang kiểu gen dị hợp tử (alen H) đạt tỉ lệ 6,2% để phát triển tiếp quần thể lai trở lại trong việc tạo thế hệ BC3F1 cho chọn giống. Trong số 132 cá thể BC3F1 , đã chọn được cá thể số 56 với 98,9% nền di truyền của giống nhận gen AS996 và mang QTL Sub1. Cá thể số 56 của thế hệ BC3F1 được tự thụ tạo ra thế hệ BC3F2 , BC3F3 để phát triển thành quần thể chọn giống trong các giai đoạn tiếp theo. Các dòng BC3F3 có đặc điểm nông sinh học tốt và có tính chịu ngập cao tiếp tục được chọn lọc để tạo giống lúa chịu ngập mới ASS996-Sub1 thích ứng với biến đổi khí hậu.

Abstract

Molecular markers have been widely applied in the field of plant breeding, especially in rice breeding. The breeding population was created by crossing two rice varieties, including AS996 and IR64-Sub1 carrying submergencetolerant gene. QTL Sub1, which plays a role of up to 70% of the submergence tolerance. 71 SSR markers were found to be polymorphic among 400 studied markers for screening two parent breeds. The polymorphic SSR makers were used to select individuals of the backcross population in the BC1F1, BC2F1 and BC3F1 generations for screening the presence of QTL Sub1 and genetic background. The individual number 16 with 80% of AS996 genetic background (A allele), and 20% heterozygous genotype (H allele) was selected among 120 BC1F1 individuals for further development of backcross population. The individual number 5 with 93.8% of AS996 genetic background (A allele), and 6.2% heterozygous genotype (H allele) was selected among 128 BC2F1 individuals for developing the BC3F1 generation. The individual number 56 with 98.9% genetic background of the variety AS996 and carrying the QTL Sub1 was selected among 132 individuals in the BC3F1 generation. The line number 56 of BC3F1 was self-pollinated to create the BC3F2 , BC3F3 generations which are used for population selection in the next stages. The BC3F3 lines with good agro-biological characteristics and high submergence tolerance continue to be selected for creating a new submegence-tolerant rice variety ASS996-Sub1 adapted to climate change.

Từ khoá / Keywords

cây lúa
chọn giống
chỉ thị phân tử
chịu ngập
QTL Sub1
rice
breeding
molecular marker
submergence tolerance
QTL Sub1